Meny
Bli medlem

Endringsforslag til resolusjonene sak 04. – 04.2 02.06.2021

Sist endret: 04.06.2021

Det er tre resolusjonar som skal handsamast av landsmøtet.

 

 

 

 

 

Endringsforslag til resolusjonene sak 04. – 04.2

02.06.2021

 

 

 

 

SAK: 04 Resolusjoner

 

SAK: 04.1 Stopp overstyring av det lokale sjølstyret!

Hodesak:

04 Resolusjoner

Kommité:

Resolusjonskomiteens innstilling

Saksnr:

04.1

 

 

FORSLAG:  Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Endringsforslag

Linje

1

Forslagsstiller

247 Trine Fagervik

Forslag

Endring på overskriften til denne resolusjonen hvor vi putter inn ordet sentralisering.

Så da blir ny overskrift slik: 
Stopp sentralisering, og statlig overstyring av det lokale sjølstyret!


 

Status

Innstilt vedtatt

         

 

 

FORSLAG: Møre og Romsdal: Tilleggsforslag

Forslag nr:

Forslag tittel:                          Tilleggsforslag

Linje:       6-8

Forslagsstiller:                        210 Magnhild Vik

Forslag

(Tillegget er uthevet) Senterpartiet er sterkt kritisk til regjeringens sentraliserende politikk som politireformen, vedtak om sykehusstruktur og ambulansetjeneste, skattereform, nav-reform og kommune -og regionreform

Status

Innstilt vedtatt

 

FORSLAG:  Finnmark: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Finnmark tilleggsforslag

Linje

15

Forslagsstiller

281 Nancy Porsanger Anti (Sjekkes ut med Nancy)

Forslag

(inn etter ordet regjering), og lokal og erfaringsbasert kompetanse settes til side

 

Redigert utgave av komiteen

Status

Innstilt vedtatt:

med justering fra redaksjonskomiteen slik:  «…lokal og erfaringsbasert kunnskap settes til side.»

         

 

FORSLAG:  Finnmark: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Finnmark Endringsforslag

Linje

16

Forslagsstiller

281 Nancy Porsanger Anti

Forslag

 (etter bestandsmålet) noe som medfører store tap av beitedyr,høyt konfliktnivå og manglende...

Status

Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG: Sametinget: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Endringsforslag

Linje

16

Forslagsstiller

308 Elisabeth Erke

Forslag

bytte ordet "gjenspeiler" med "samsvarer med"

Status

Innstilt vedtatt

 

FORSLAG:  Finnmark: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Finnmark: Endringsforslag

Linje

20

Forslagsstiller

281 Nancy Porsanger Anti

Forslag

bytte ordet bærekraftig med tradisjonell

Status

Innstilt vedtatt: 

Innarbeides som tillegg i teksten slik: «… bærekraftig og tradisjonell…» 

         

 

FORSLAG:  Buskerud: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Buskerud: Endringsforslag

Linje

21

Forslagsstiller

56 Kari Anne Sand

Forslag

Linje 21 -  å lytte til lokale ønsker erstattes med «lokal kunnskap og ønsker

Status

Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG:  Oppland: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Oppland: Tilleggsforslag

Linje

39

Forslagsstiller

72 Aud Hove

Forslag

Ny setning inn i starten på linje 39: Fylkeskommunen som samfunnsutvikler har blitt svekket mer enn styrket.

Status

 Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG:  Buskerud: Endringsforslag 

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Buskerud: Endringsforslag

Linje

40

Forslagsstiller

56 Kari Anne Sand

Forslag

«Bortsett fra å få overført vegadministrasjon, består de nye oppgavene i hovedsak av å administrere statlige ordninger. Disse er overført uten medfølgende finansiering og bærer mer preg av statlig ansvarsfraskrivelse enn reell maktoverføring.»

 

Resolusjonskomiteen har innarbeidet et endringsforslag av Nils T. Bjørke inn i Buskeruds forslag, slik at begge forslagene er ivaretatt, og at det er god flyt i teksten

Status

Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Endringsforslag

Linje

48 - 50 

Forslagsstiller

17 Ole André Myhrvold

Forslag

................ utformes. Sentarpartiet vil motvirke sentralisering og styrke folkestyret gjennom å gjøre fylkesnivået mer relevant for folk ved å tilføre flere oppgaver og økt myndighet på bekostning av statlige mundigheter og organ.

Status

Innstilt avvist

         

 

 

FORSLAG: Buskerud, Akershus og Østfold: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Endringsforslag

Linje

60

Forslagsstiller

62 Magnus Weggersrud

Forslag

ny setning før «.Landsmøtet….» «Særlig gjelder dette gjenopprettelse av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold og Troms og Finnmark, hvor den folkelige motstanden er stor

Forslaget  fremmes av delegasjonene fra Akershus, Buskerud og Østfold Sp.

Status

Innstilt avvist

         

 

 

FORSLAG: Senterkvinnene: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Tilleggsforslag: Senterkvinnene

Linje

60

Forslagsstiller

417 Elisabeth Irgens  Hokstad

Forslag

Senterkvinnene: Tillegg på linje 60 etter "kommune- og fylkesstruktur": Særlig gjelder dette gjenopprettelse av fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Troms og Finnmark, hvordan folkelige motstanden er stor

Status

Innstilt avvist

         

 

 

SAK: 04.2 Nasjonal beredskap - vår trygghet

Hodesak:

04 Resolusjoner

Kommité:

Resolusjonskomiteens innstilling

Saksnr:

04.2

 

 

FORSLAG: Finnmark: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Finnmark: Tilleggsforslag

Linje

6

Forslagsstiller

281 Nancy Porsanger Anti

Forslag

Nytt avsnitt: 
Et sterkt nord er viktig i et utenrikspolitisk perspektiv. Folk-til-folk-samarbeid med Russland er verdifullt og skaper gode relasjoner og nettverk for internasjonalt arbeid.

Status

Innstilt vedtatt

         

 

 

FORSLAG: Rogaland: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Rogaland: Tilleggsforslag

Linje

Etter punktum linje 14

Forslagsstiller

160 Kjetil Slettebø (Kjetil har godkjent innstillingen til komiteen)

Forslag

Årlige økonomiske midler som fordeles via NVE til flomsikring, må trappes opp betydelig de nærmeste årene. I tillegg må kriteriene utvides til å omfatte sikring av viktige samfunnsprosjekter, og ikke bare prosjekter som ivaretar hensynet til liv og helse. Egenandelen på ca. 20 % er spesielt utfordrende for småkommunene. I de fleste tilfeller stopper videre framdrift opp for store, tunge prosjekter med en ramme på inntil en halv milliard kroner.

Status

Innstilt avvist til fordel for resolusjonskomiteens justerte forslag: «Årlige økonomiske midler som fordeles via NVE til flomsikring må trappes betydelig opp og egenandelen reduseres de nærmeste årene.»  

         

 

FORSLAG: Buskerud: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Buskerud Endringsforslag

Linje

15

Forslagsstiller

56 Kari Anne Sand

Forslag

Linje 15 – bør endres til må

Status

Innstilt vedtatt

         

 

 

FORSLAG: Oppland: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Oppland: Endringsforslag

Linje

25-26

Forslagsstiller

71 Olav Røssum

Forslag

Tillegg linje 25-26 til: Dette, kombinert med at den lokale helsetjenesten står overfor en fastlegekrise, mangel på jordmødre og annet nødvendig helsepersonell, og nedlegging av lokalsykehus, viser at akuttberedskapen i landet er for svak.

Status

Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG: Finnmark: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Finnmark: Endringsforslag

Linje

35

Forslagsstiller

281 Nancy Porsanger Anti

Forslag

(etter sliter) Det må etableres flere lavterskel hjelpetilbud, med tverrfaglige team som møter ungdom på deres arena.

Status

Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG: Sametinget: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Tilleggsforslag

Linje

36

Forslagsstiller

308 Elisabeth Erke

Forslag

Det må etableres flere lavterskel hjelpetilbud og tverrfaglige team som som møter de unge på deres arena.

Status

Innstilt vedtatt

         

 

FORSLAG: Finnmark: Endringsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Finnmark: Endringsforslag

Linje

36

Forslagsstiller

281 Nancy Porsanger Anti

Forslag

(etter styrkes)  og det må gjenopprettes flere sengeplasser i psykiatrien.

Status

Innstilt vedtatt

         

 

 

FORSLAG: Sametinget: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Tilleggsforslag

Linje

37

Forslagsstiller

308 Elisabeth Erke

Forslag

Innen videregående og høyere utdanning er frafallsgraden fortsatt for høy, henholdsvis ca. 30 og 50 prosent. Selv om situasjonen er noe bedret de siste årene, krever krisen oppmerksomhet og tiltak. For å være godt rustet for framtiden er det viktig at gjennomføringsgraden er så høy som mulig. Det styrker beredskap og nok personale innen de fleste yrker. 

Status

Innstilt avvist

 

FORSLAG: Rogaland: Tilleggsforslag

Forslag nr:

 

 

Forslag tittel:

Rogaland: Tilleggsforslag

Linje

44

Forslagsstiller

146 Vidar Nedrebø

Forslag

For beredskapen i hele Norge er det viktig å sikre nærheten mellom landbruket og beredskapen for både folk og dyr. Den neste pandemien kan i større grad involvere produksjon-, vill- eller husdyr og det er viktig med tett samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og lokale helsetjenester gjennom Verdens Helseorganisasjon sin «En helse» tilnærming. Matsikkerhet, bekjemping av zoonoser og antibiotika resistens vil bare bli viktigere i framtiden.

Status

Innstilt avvist