Meny
Bli medlem
Vedtektsendringer

Vedtektsendringer

Publisert: 04.06.2021

Vedtektsendringene kan lastes ned som PDF her
 

 

Sentralstyrets innstilling:

Forslag 1-5 vedtas. 

Forslag 6 oversendes vedtektsutvalget som sentralstyret oppnevner høsten 2021.

 

Saksframstilling:

Innledningsvis vil generalsekretæren peke på at det etter høstens valg bør nedsettes et utvalg som får i oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av partiets vedtekter. Dette må blant annet ses i sammenheng med organisasjonsutviklingsarbeidet som er igangsatt på bakgrunn av partiets økte oppslutning, som har vist en ytterligere vekst på meningsmålingene i tiden etter forrige valg. Generalsekretæren har også fått innspill og for egen del notert seg en del forhold knyttet til vedtektene som bør vurderes nærmere av et utvalg. 

 

Endelig behandling av følgende vedtektsendringer vedtatt av landsstyret 26. mars 2020: 

 

Forslag 1

§ 6 Lokallaget

Forslag om endring: 

C) Lokallagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes årlig og ordinært innen 15. november hvert år i januar måned.  

 

Forslag 2

§ 6 Lokallaget

Forslag om tillegg: 

F) Årsmøte

b) Behandle revidert regnskap for siste kalenderår.  

  

Forslag 3

§7 Fylkeslaget/fylkesdelslaget

Forslag om endring: 

F. Årsmøte 

1. Årsmøtet er fylkeslagets/fylkesdelslagets høyeste myndighet. Det holdes årlig innen 15. mars.

 

Som følge av landsstyrets revidering av retningslinjer for fylkesrådsmøter, jfr.

landsstyresak 10/20, fremmer generalsekretæren følgende forslag til endringer i partiets vedtekter: 

 

Forslag 4

Forslag fra generalsekretæren om endring: 

§ 7. Fylkeslaget/fylkesdelslaget

«Fylkesrådsmøter» erstattes med «rådsmøter»

Det vises til følgende utdrag fra saksframstillingen til landsstyret om revidering av retningslinjene: 

«Som det fremgår av flere høringsinnspill så pekes det på at «fylkesrådsmøter» fort kan blandes sammen med den parlamentariske styreformen – fylkesråd – som noen av fylkene nå styres etter. Generalsekretæren vil på grunnlag av dette foreslå at partiets organ endres til «rådsmøte». Dersom landsstyret slutter seg til denne endringen, må dette også endres i vedtektene. Generalsekretæren vil i så fall fremme et forslag om dette til behandling på landsmøtet neste år.»

 

Innkomne forslag 

 

Forslag 5

Forslag fra Senterpartiets Studieforbund om endring: 

§ 10 Landsmøte 

Punkt 6, j) Valg, punkt 6:

Sju Tre medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund.

 

Bakgrunn: Representantskapet i Senterpartiets Studieforbund vedtok i 2019 å redusere antall representanter i representantskapet. Endringen trer i kraft etter at medlemsorganisasjonene har endret sine vedtekter. Endringen skjedde etter initiativ fra medlemsorganisasjonene. 

 

Forslag 6

Forslag fra Hyllestad Senterparti om endring/tillegg: 

Framlegg om å endre paragraf 7-F-2-e og paragraf 7-F-2-g, representasjon for lokallaget på fylkesårsmøte, til følgjande:

e) Lokallaga sine leiarar. Som varautsending for lokallagsleiar kan det veljast annan fast medlem av lokallagsstyret. Det er lokallagsstyret som må velje eventuell vara for lokallagsleiar. Varautsending krev eit vedtak om at lokallagsstyret vel vedkomande til å representere lokallaget på årsmøtet. 

g) Partiet sine ordførarar og gruppeleiarar. Som varautsending for gruppeleiar kan det veljast annan fast medlem av kommunestyregruppa. Det er kommunestyregruppa som må velje eventuell vara for gruppeleiar. Varautsending krev eit vedtak om at kommunestyregruppa vel vedkomande til å representere kommunestyregruppa på årsmøtet.

Grunngjeving: 

Arbeidsutvalet rådde for fylkesårsmøte 2020 i Sogn og Fjordane fullmaktskomiteen til å innstille på at andre faste medlemar i lokallagsstyre/kommunestyregruppe kan veljast i lokallagsleiar/gruppeleiar på dette vis. Det støtta fullmaktskomiteen. Dette meiner vi er rett tolking av dei opprinnelege vedtektene, og ikkje at det betyr kun nestleiar/ varagruppeleiar. Dette spesielt fordi små lokallag har ofte få personar som innehar fleire roller. Det er ikkje rett at ein skal bli straffa for at ein må ha fleire som innehar viktige roller. Det at det skal velagst av faste representantar innan styret eller kommunestyregruppa må absolutt vere ein fordel og ikkje avgrense det til kun 4 personar. Ein kan då lettare få andre med sidan ein klarer å fylle opp antal utsendingar betre på denne måte, spesielt i eit lite lokallag. For dei større lokallaga vil dette kanskje ikkje ha så stor betydning, men det har det for dei små. Difor er det viktig å endre dette slik at alle lokallag får betre sjanse til å få fylle opp representasjonen på fylkesårsmøta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 01.06.2021