Meny
landbruk-korn-IMG_8491

Fra bondeopprør til matløft!

Sigrid Simensen Ilsøy, 2.kandidat stortingsvalget for Buskerud Senterparti

Vårens bondeopprør har vist at mange er opptatt av bønders vilkår og deres mulighet til å produsere ren og trygg mat på norske ressurser. For Senterpartiet er egen evne til å produsere mat grunnleggende viktig for et lands beredskap.

Norsk jordbruk er bruk av norsk jord hovedsakelig til å produsere mat. Dyrka mark utgjør bare 3% av landarealet vårt og bruk av utmarksbeite er derfor avgjørende for å kunne sikre matproduksjon i hele landet. Samtidig bør størrelsen på produksjonen i større grad samsvare med ressursgrunnlaget til gårdsbrukene. Skal norsk jordbruk bli mer sosialt, økonomisk og ikke minst økologisk bærekraftig, må politikken endres! Senterpartiet har derfor lansert «Matløftet 2025», en plan for å styrke norsk matproduksjon, der vi blant annet fremhever behovet for:

- En forpliktende og tidfestet plan for økonomisk jamstilling av jordbruket og andre yrkesgrupper. Denne skal ha en tidshorisont på 4-6 år.

- En opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser. Selvforsyningsgraden, korrigert for import av fôr, for norske jordbruksmatvarer skal opp til 50% innen utløpet av 2026.

- Å sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret: Inntektene må måles realistisk, og det må avklares hvilke kostnader som skal inngå. Inntektsnivå må måles, ikke bare inntektsutvikling.

- Velferdsordningene må videreutvikles, særlig med tanke på gode ordninger for avløsning ved ferie, sykdom og fødsel. En plan for dette skal legges frem i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2022.

- Å styrke tollvernet. En forutsetning for å kunne nå mange av de jordbrukspolitiske målene er et effektivt importvern der tollvernet brukes maksimalt bl.a gjennom valg mellom prosent- og kronetoll.

- Å starte etablering av beredskapslagring av matkorn i løpet av 2022.

Vi har god plante- og dyrehelse i Norge som følge av lite bruk av antibiotika og plantevernmidler. Dette danner grunnlaget for produksjon av trygg, ren mat, og kommer ikke av seg selv.