Meny
Bli medlem
kommunenes kraftinntekter

Høyre ønsker omkamp om kommunenes kraftinntekter

Publisert: 09.02.2021 - Sigrid Simensen Ilsøy, stortingskandidat Buskerud Sp #Buskerud

Ikke før Statsministeren med tilsynelatende besluttsomhet har lagt kraftskatteutvalgets rapport i en skuff, åpner regjeringen en ny skuff i samme kommode.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene. Inntektssystemet fordeler rammetilskudd mellom kommunene og omfordeler inntekter. Det består i dag av tre hovedelementer;

  • innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning
  • ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd
  • omfordeling av skatteinntektene

Målsettingen med inntektssystemet er at alle kommuner skal settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester uavhengig av størrelse og geografisk beliggenhet. Skatteutjevningen gjør f.eks at ingen kommuner i dag har lavere inntekt fra skatt på inntekt og formue per innbygger enn 93% av landsgjennomsnittet. Finansieringssystemet støtter opp under generalistkommuneprinsippet som innebærer at alle kommuner som utgangspunkt skal være pålagt de samme oppgavene gjennom lov.

Det er gode grunner for å se på kommunenes inntektssystem. Vi får flere eldre og færre i yrkesaktiv alder relativt til antall innbyggere. Kommunene plikter å yte visse tjenester til alle som oppholder seg i kommunene uavhengig av om de er innbyggere eller ikke. Analyser referert i NOU 2020:15 «Det handler om Norge» viser at store hyttekommuner har økte utgifter i hjemmetjenesten, primærhelsetjenesten og teknisk sektor, utgifter som ikke utjevnes da mange brukere ikke er innbyggere. Andre utfordringer som inntektssystemet ikke fanger godt nok opp er f.eks kommunal vei, kultur og boligsosiale forhold. I distriktskommuner vil mangel på velfungerende markeder kunne pålegge dem et større ansvar for utvikling av lokalsamfunn, boligmarked, infrastruktur som bredbånd, samordre tilbud og etterspørsel etter utdanning osv.

Utfordringen ligger i mandatet regjeringen har gitt utvalget: Kommunenes skatteinntekter som går til fordeling i dag er skatt fra inntekt og formue samt naturressursskatt. Mange kommuner krever inn eiendomsskatt, men disse er ikke del av utjevningen. I tillegg mottar kommuner konsesjonskraft og konsesjonsavgift. I mandatet står det: «I dag omsettes normalt konsesjonskraft i markedet og gir inntekter til kommunene. I mandatet omtales derfor kommunenes inntekter fra både konsesjonskraft og –avgift som skatteinntekter». Videre står det: «... Utvalget bes om å gi en faglig og prinsipiell vurdering av hvilke skatter som bør utjevnes mellom kommunene. Utvalget bes videre å drøfte avveiningen mellom på den ene siden hensynet til lokal forankring av kommunenes inntekter, og på den andre siden behovet for utjevning av skatteinntekter mellom kommunene». Her gir altså regjeringen, med Høyre i spissen, utvalget et mandat som åpner for at konsesjonskraft og konsesjonsavgift skal inngå i inntektsutjevningen mellom landets kommuner!

Konsesjonskraften og konsesjonsavgiftene er erstatninger for varige naturinngrep i kommunene og IKKE inntekter på lik linje med skatt på inntekt og formue. De skal derfor ikke utjevnes. Høyre kjører her i gang nok en omkamp på kompensasjonene kraftkommunene får som følge av store, lokale inngrep – denne gangen godt forkledd.

 

Relaterte personer

Sigrid Simensen Ilsøy

Sigrid Simensen Ilsøy