Meny
Bli medlem

Senterpartiet står for full sysselsetting – kamp mot arbeidsledigheten

Full sysselsetting, økt minstepensjon og mer verdige ytelser for de som har aller minst er grunnpilarene i Senterpartiets alternative budsjett for arbeids- og sosialkomiteen, sier talsperson Per Olaf Lundteigen.

Trygghet for arbeidsinntekt er Senterpartiets viktigste satsing. Vi forlenger derfor koronatiltakene for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende fram til 1. juli 2021. Vi stiller opp for å utvide maksimal periode for mottak av dagpenger utover 52 uker, og prioriterer 10 000 nye arbeidsplasser med lønnstilskudd til arbeidsgiver.

De arbeidsfolkene som nå har det vanskeligst er de som har en svak tilknytning til arbeidslivet og taper i konkurransen om jobbene fordi det er ukontrollert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden. For å bistå den store flokken med arbeidsvillige folk som har delvis arbeidsevne, gjør Senterpartiet et historisk løft for ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere. Vi foreslår en ramme som skal finansiere 10 000 nye lønnstilskuddsplasser for arbeidsgivere som tar inn personer som har bare delvis arbeidsevne. Dette er helt avgjørende for å øke etterspørselen i arbeidsmarkedet etter de tusenvis av menneskene som går gjennom ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), og som blir avklart med over 50 prosent arbeidsevne.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et svært viktig tiltak, spesielt for unge som går ut av videregående skole og som trenger tilrettelagt arbeids for å kjenne mestring i hverdagen. For å medvirke til en sømløs overgang fra videregående skole til varig tilrettelagt arbeid, fortsetter vi vår satsing med 500 nye VTA-plasser utover regjeringens forslag.

Som pensjonistenes parti foreslår Senterpartiet å øke pensjonsnivået for enslige pensjonister med 10 000 kr. fra 1. oktober 2021.

For å styrke økonomien for dagpengemottakerne foreslår vi å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene. Dette er en kraftfull satsing på 3,4 mrd. kr. Videre reverserer vi regjeringens usosiale innstramminger med å heve minsteytelsen i AAP for mottakere under 25 år til 2 G, og gjeninnfører ung ufør-tillegget for nye AAP-mottakere. Senterpartiet foreslår også å prisregulere en rekke stønader som regjeringen nå svekker i sitt budsjettforslag, og vi øker støtten til barnebriller som regjeringen har redusert.

Arbeidstilsynet må styrkes med større kapasitet til oppfølging av lovens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, samt om vilkårene for bemanningsbyråer blir fulgt. Derfor foreslår Senterpartiet å sette av midler til 50 nye årsverk med inspektører i Arbeidstilsynet.

Nav, som skulle bety «en dør inn» for å få bistand, fungerer alt for dårlig for de svakeste og de som trenger hjelp for å få en arbeidsinntekt. Det trengs derfor en kraftfull satsing på førstelinja i Nav, altså de lokale kontorene i kommuner og bydeler. Disse må gis avgjørende myndighet ved avgjørelse om midlertidige ytelser. For å realisere dette prioriterer Senterpartiet 300 mill. kr. ekstra til førstelinja i Nav.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer