Meny
Bli medlem
Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud

De maritime næringene i Norge går inn i en særdeles alvorlig krise om det ikke settes inn strategiske tiltak med rask effekt som monner. En slik varslet krise vil ha store samfunnsmessige konsekvenser for Norge, og ikke minst vil det ramme hardt de steder der maritim industri dominerer sysselsettingen.

I Maritimt Forums innspillspakke til strategiske myndighetstiltak for å opprettholde aktiviteten i maritim næring, pekes det på nødvendige tiltak for å begrense skadene denne næringen påføres.

Videre viser Maritimt Forum til følgende prinsipper som bør gjelde når staten skal iverksette tiltak:

  1. Skal gi tilnærmet umiddelbar effekt for sysselsettingen og verdiskapingen, så tidlig som mulig, og helst allerede i 2020.
  2. I offentlige anbud bør myndighetene sette krav om høyest mulig norsk innhold.
  3. Tiltakene som fremmes fra myndighetene må bygge på bærekraftperspektivet, og bidra til det grønne skiftet.
  4. Maritim næring er landets nest viktigste eksportnæring; tiltak som utformes av myndighetene må derfor ha et stort eksportpotensial på lengre sikt.

Buskerud Senterparti stiller oss bak disse prinsippene og forslagene til tiltak og vil særlig peke på fire tiltak vi ser vil ha rask effekt for store deler av næringen:

  • GIEK må øke sin prosentandel på alle garantier.  
  • Økte rammer til Innovasjon Norge
  • «Vanguard»-konseptet: Bygging av opptil fem mineryddefartøy for sjøforsvaret (5 mrd. kroner)
  • Bygging av to forskningsfartøy. 

Dette er prosjekter som kan iverksettes raskt, og de vil gi sårt tiltrengte oppdrag til norsk næringsliv.

Det er avgjørende at disse prosjektene gis plass og nødvendige investeringsmidler i revidert nasjonalbudsjett slik at disse kan tiltakene kan iverksettes raskt.

Relaterte personer

Kari Anne Sand, Buskerud

Kari Anne Sand, Buskerud

Fylkesleder i Buskerud Telefon: 918 66 262

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer
Sigrid Simensen Ilsøy

Sigrid Simensen Ilsøy

Hans-Petter Aasen

Hans-Petter Aasen