De geografiske forhold er konstante

Noen later til å tro at ved å slå sammen fylker eller kommuner blir det kortere vei til gode, offentlige tjenester for innbyggerne, og at det ikke påvirker den geografiske sammensetningen av politiske representanter til et folkevalgt organ om avstanden til tingsalen er 7 eller 67 km. Både politikere og ansatte i fylket må kjenne omlandet de er folkevalgte for eller jobber i. Fylkesordfører Roger Ryberg i Ap uttalte at det ikke er langt fra Halden til Rollag – da overså han 171 km i nordvestlig og 33 km i sørøstlig retning: Fort gjort med bosted på Hurumlandet.

Fylkeskommunale tjenester

Fylkeskommunens oppgaver berører oss alle, og omfatter bl.a samferdsel, regional- og næringsutvikling, kultur og tannhelse. Utdanning sysselsetter flest fylkeskommunalt ansatte, deriblant lærere i den videregående skolen. Sykehus har vært, og bør igjen bli, del av fylket og folkevalgt styring. Høyre og FrP har programfestet at Norge skal ha to forvaltningsnivå – stat og kommuner. At de gjennomfører en menings- og innholdsløs regionreform til millioner av kroner når de vil legge nivået ned, er respektløst.

Strukturreformens konsekvenser

Regjeringens regionreform har ikke handlet om tjenester, men struktur. En organisatorisk endring må forankres i oppgavene som skal løses om den skal lykkes.

-       Lillestrøm er beslutta som regionshovedstad til fordel for Drammen, men har ikke noe «Regionsfylkeshus» da Akershus fylkeskommune har kontorer i Oslo. Et nytt, offentlig bygg i et pressområde som Lillestrøm vil koste hundretalls millioner kroner.

-       Viken skal ha hele tre administrasjonssentra. Buskeruds 1800 km fylkesvei skal f.eks administreres fra Sarpsborg. Det blir mye reising både på ansatte og ansvarlige politikere for å gjøre seg kjent og holde seg oppdatert, og vil kreve flere offentlig ansatte om tjenestekvaliteten skal opprettholdes. Det er verdt å merke seg av en regjering med mål om å avbyråkratisere Norge.

-       Antall folkevalgte reduseres til 87. 34 færre enn i dagens fylker. Med kjøttvekta i Akershus, blir det glissent mellom distriktsrepresentantene. Din og min mulighet til å påvirke og kommunisere med de som er valgt til å styre svekkes ytterligere.

Fylkenes oppgaver er uendret, og Buskerud skjøtter sine oppgaver godt. Forkjemperne for Viken har lagt frem vage og generelle argumenter for regionen, men på ingen måte vært ærlige på stordriftsulempene en slik mastodont nødvendigvis medfører. Jeg tør den påstanden at ingen av politikerne som har stemt for den nye regionen, hverken i Buskerud fylkesting eller på Stortinget, har tatt turen jeg gjennomførte søndag. Det burde vært obligatorisk.

Regjeringen og stortingsflertallet tapper Drammen

Aftenposten slo forrige uke opp en oversikt over gjennomføringsevnen Høyre og FrP kan vise til siden de kom til makten i 2013. Drammen har direkte fått føle konsekvensene av Regjeringens reformiver ved å bli fratatt hovedsetet for fylkesadministrasjonen og fylkesmannsembetet i tillegg til at SAMLOK er plukket fra hverandre deler sendt til Tønsberg.

Senterpartiet vil beholde Buskerud som eget fylke, styrke regionsenteret Drammen og tilbakeføre sykehusene til folkevalgt styre i fylkeskommunen. Min reise underbygger at dette vil legge forholdene bedre til rette for effektive og gode tjenester i hele Buskerud.