Buskerud Senterparti foreslår at det på toget L13 som i dag går fra Dal til Drammen, gjøres en pendelforlengelse til Vikersund en gang i timen. Dette kan gjøres uten andre investeringer enn noen justeringer på Åmot stasjon.

Buskerud Senterparti mener også at det nå er svært viktig at tidsplanen for Ringeriksbanen holdes. Det er bekymringsfullt at prosjektet stadig skyves ut i tid, og det er derfor viktig at prosjektet sikres tilstrekkelig med planleggingsmidler i oppstartsfasen slik at prosjektet kan ha en best mulig framdrift.

En framtidig kobling mellom Ringeriksbanen og Randsfjordbanen er naturlig, og burde være en del av strategien for et framtidig kollektivtilbud i Buskerud. Å koble Ringeriksbanen sammen med Randsfjordbanens eksisterende infrastruktur er en billig måte å øke de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av investeringene på. Flere reisende vil komme innenfor akseptabel reiseavstand til Oslo, antallet reisende på den nye strekningen vil øke, og vekst i folketall spres mer utover for å unngå å skape unødvendig stort press på sentrale geografiske områder.

Buskerud Senterparti:

·       Krever at Regjeringen gir Bane Nor tilstrekkelig planleggingsmidler for en raskest mulig

byggestart av Ringeriksbanen.

·       Vil arbeide for en løsning med timesavganger på Randsfjordbanen.

·       Forventer at Buskerud fylkeskommune ved første mulighet ber Jernbanedirektoratet vurdere

pendelforlengelse Dal – Drammen til Vikersund én gang per time. Dette vil sikre to tog i

timen Hokksund og Oslo.

·       Forventer at Jernbanedirektoratet utreder muligheten for pendelforlengelse av

Ringeriksbanen Oslo – Hønefoss til Randsfjordbanen.

·       Ber Jernbanedirektoratet utarbeide løsning som sikrer timesavganger på Randsfjordbanen

fra når Dal-toget forlenges til Tønsberg og frem til Ringeriksbanen står ferdig.

·       Understreker viktigheten av at den planlagte og foreslått regulerte kulverten ved Tolpinrud

bygges. Kulverten sikrer togene direkte forbindelse mellom Ringeriksbanen og

Randfjordbanen.

·       Ber Bane Nor vurdere å bygge Tolpinrud-kulverten i en bredde som gjør at man i fremtiden

eventuelt kan legge krysningsspor eller dobbeltspor i kulverten uten å grave opp

Ringeriksbanen og firefelts E16.

·       Ber Jernbanedirektoratet vurdere hvilke tiltak som må til for å realisere ringbane vest for

Oslo via Ringeriksbanen og eksisterende baner.