Ski Senterparti vil arbeide for:

- barnehage, skole og kulturtilbud – nær deg

- hjemmebasert omsorg– nær deg

- et godt kollektivtilbud – nær deg

- bevaring av matproduksjonen – nær deg

- et lokaldemokrati med kort vei til makta – der du bor

- effektiv kommunal drift – der du bor

- en styrt befolkningsvekst – der du bor


1. Overordna mål

Utvikling på framtidas premisser

Målet er å ta vare på og skape gode og trygge nærmiljøer der unge og gamle trives. Ski Senterparti vil garantere for en moderat befolkningsvekst og en restriktiv omdisponering av naturgitte arealressurser. En utvikling av Ski tettsted og nærmeste omland må derfor skje på grunnlag av nye krav til en høy utnyttelsesgrad for allerede bebygde arealer for ikke å svekke nasjonale mål for framtidig bærekraft.

Regionalt press

Kommunens beliggenhet fører til et stadig økende press både fra regionalt og nasjonalt hold. Vedtak i kommunens politiske organer må derfor gi klare svar på hvordan vi vil at vårt framtidige lokalsamfunn skal se ut. Ski Senterparti vil arbeide for at Ski skal særpreges av å være et bygdesamfunn med velutviklede sentrumsfunksjoner for primært å dekke kommunens behov.

Kommunestruktur og lokalt folkestyre

Ski Senterparti vil møte prosessen for endring av kommunestrukturen med krav om at avgjørende vedtak fattes lokalt på bakgrunn av kommunevise folkeavstemninger. En endring må være betinget av positive effekter for tjenestetilbudene, lokaldemokratiet og kommunens drifts- og administrasjonsforhold. Prosessen bør omfatte en nyvurdering av fordelingen av politisk ansvar mellom kommunalt og regionalt nivå. En statlig anke- og kontrollinstans på regionalt nivå må opprettholdes.

 

2. Oppvekst og skole

Barnehage

Barnehagetilbudene i Ski skal være varierte i forhold til bl.a. størrelse og innhold, og ha et godt pedagogisk fundament. Det må etableres og opprettholdes barnehager for å ivareta full barnehagedekning i alle fem tettstedene i kommunen. Det er viktig at barnehagene etableres i nærmiljøet der innbyggerne bor. Det må derfor tilstrebes at man får barnehageplass i kortest mulig avstand til bopel. Som eneste naturbarnehage i kommunen, må Blåveiskroken i Kråkstad opprustes og opprettholdes.

Muligheter for deltidsplasser og søskenmoderasjon må videreføres. Kommunale barnehager i Ski må åpne senest kl. 7 av hensyn til pendlerne i kommunen. Kommunen må innføre to løpende barnehageopptak.

 

Barne- og ungdomsskolene

Ski Senterparti ønsker en kvalitetsskole med et godt og stimulerende arbeidsmiljø for både elever og lærere. Deling av klasser i mindre grupper i praktisk/estetiske fag, som for eksempel kunst og håndverk, samt mat og helse, må opprettholdes. I tillegg må tilrettelagt undervisning styrkes.

Skolefritidsordningen må bli et læringsstøttende aktivitetstilbud med et felles rammeverk i Ski kommune. Det må legges vekt på å være en alternativ læringsarena som understøtter skolehverdagen med et forutsigbart aktivitetsinnhold, samt leksehjelp. Barn med offentlig transport til skolen må ha rett til å bruke SFO-plassen sin frem til skolestart. SFO må åpne kl. 7 av hensyn til pendlerne.

Det er viktig at skolene befinner seg ute i innbyggernes nærmiljø. Senterpartiet er en garantist for å beholde dagens barne- og ungdomsskoler. De eksisterende skolene må vedlikeholdes og ha nødvendig kapasitet for å tilfredsstille befolkningsveksten lokalt de nærmeste årene. Behovet for økt skolekapasitet i Ski sentrum bør etableres i området Ski vest.  Dagens kretsgrenser beholdes for å skape forutsigbarhet vedrørende skoletilhørighet. Søsken skal ikke splittes.

Vi ønsker videre å styrke rådgivningstjenesten, og samarbeidet med de videregående skolene vedrørende videre utdanningsløp.

 

Tryggere skoleveier

Sikring av trafikkfarlige skoleveier er en av våre prioriterte saker. Tiltak må settes i gang for å trygge krysningspunkter ved Ski barneskole. Det bør iverksettes trafikksikkerhetstiltak ved av- og påstigningsplassen ved Ski skole. Gang- og sykkelvei/fortau fra Røyskrysset og til Skotbu stasjon må på plass så raskt som mulig. Det samme gjelder strekningen i Skolebakken fra Kråkstadveien, forbi hallen og til Kråkstad skole.

Tiltak iverksettes for å redusere gjennomgående tungtrafikken forbi Siggerud.

 

3. Helse og omsorg

Sykehus

Ski Senterparti vil arbeide for at Ahus bevarer palliativ avdeling ved Ski sykehus. Ski Sp støtter bygging av et lokalmedisinsk senter ved Ski sykehus, i samarbeid med de andre Follokommunene. Legevakten må bestå i samarbeid med de andre Follokommunene og få økt behandlingskapasitet. Det må legges til rette for timeavtaler.

Pleie og omsorg

Syke- og pleietrengende i Ski skal være trygge på at det er hjelp å få når det er ønske om og behov for dette. Kommunen må ha kapasitet til å gi sykehjemsplass til de som har behov. Ski Senterparti vil prioritere bygging av flere omsorgsboliger og styrke hjemmesykepleien og hjemmetjenesten med sikte å hjelpe flere eldre i sin egen bolig. Omsorgsboligene må ha løpende tilsyn fra kommunalt personale. Det er viktig at beboere på kommunens sykehjem og omsorgsboliger sikres gode tjenester og at de tilbys fysiske og sosiale aktiviteter.

Kommunen må tilrettelegge for prisregulerte leiligheter i nærheten av eksisterende omsorgstilbud.

Støtten til Helse- og eldresenteret i Ski og dagsentertilbudene må bestå, slik at aktivitetene som foregår der kan fortsette, og utvides i tråd med etterspørsel og behov. Tilbringertjenesten og kantina på Langhus bo- og servicesenter opprettholdes som i dag.

 

4. Kultur

Frivillighet

Kultur og frivillig organisasjonsarbeid er en forutsetning for et livskraftig lokalsamfunn. Ski Senterparti ønsker å styrke kulturlivet, frivilligheten, idrettstilbudet og friluftslivet. Senterpartiet vil øke tilskuddene til lokale lag og foreninger og styrke ungdomsklubbene og andre tiltak for uorganisert ungdom.

 

Kulturhus

Ski Rådhusteater må videreutvikles som en arena for et allsidig kulturliv. Kråkstad samfunnshus skal eies av kommunen, men må få et eget driftsstyre med fullt driftsansvar som kan skape mer aktivitet i bygget og leie ut deler av huset til serveringsformål.

 

Kulturskole

Ski Senterparti vil arbeide for å utvide dagens tilbud ved Kontra kulturskole, for å legge grunnlaget for økt musikalsk aktivitet blant barn og unge. Samarbeidet med barnehager, skoler og SFO må økes.

 

Idrett og friluftsliv

Det allsidige idrettstilbudet må styrkes i hele kommunen, og de yngste må prioriteres sterkere i tildelinger av tid i hall og på baner. Hall- og baneleie skal ikke innføres. Det må etableres kunstgressbane på Kråkstad. Kommunen må sørge for skøyteisbaner ved kommunens skoler og lokalmiljøer.

Gjennom et positivt samarbeid med aktuelle grunneiere, ønsker Senterpartiet at det opparbeides merkede stier og turveier i skog og utmark.

 

Kirkene

Kirken forvalter mye av vår kulturarv, og bidrar til å gi kommende generasjoner en god og trygg forankring. Ski Senterparti ønsker å ivareta barnehagenes og skolenes tradisjonsrike markeringer i kirken, for de som ønsker dette, i adventstiden og 17. mai.

Kirkene våre er kulturskatter som må få det vedlikeholdet som er påkrevet. Kirkegårdene skal fremstå som små parkanlegg.

 

Det bør forberedes et felles krematorium for Follokommunene.

 

5. Kommunal effektivisering

Med gitte rammer er omfanget av kommunens tjenester i stor grad avhengig av effektiv organisering og gjennomføring. Ski kommune er en betydelig forbruker av innkjøpte varer og tjenester. Ski Senterparti vil foreslå en sektorvis gjennomgang av virksomhetene med den hensikt å oppnå forbedringer av ressursbruken ved enhetlig organisering av innkjøp og investeringer.

Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet for å ivareta effektiv saksbehandlingstid, f.eks. på plan- og byggesaker og vann- og avløp. Innleie av eksterne konsulenter i kommunale tjenester bør i størst mulig grad unngås.

Forebyggende vedlikehold av kommunale eiendommer og assistanse til løpende drift søkes etablert ved tilstrekkelig kommunal kompetanse.  Parker, grøntanlegg og offentlige områder er vesentlige miljøfaktorer og må sikres nødvendige bevilgninger.

Stillinger for enhetsledere i kommunen bør besettes på åremål, med mulighet for forlengelse en periode.

 

 

6. Areal og miljø

Planarbeid og næringsutvikling

Ski kommune har reguleringsmessig ansvar for store områder. Det er avgjørende at både boligbygging og næringsutvikling orienteres mot arealer som ikke reduserer potensialet for framtidig matproduksjon. For stor nærhet mellom næringsområder og boliger medfører ulemper for boligmiljøene og bør unngås ved nyetableringer.

Ski tettsted vil møte store utfordringer med hensyn til arealutvidelse som følge av beliggenheten. Ski Senterparti har solid støtte i ”Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging”  for et krav om øket utnyttelsesgrad som alternativ til nye arealkrav i allerede etablerte tettsteder. En framtidsretta sentrumsutvikling må derfor styres etter strengere krav til konsentrasjon av allerede bebygde områder. Bo - og aktivitetsformål må prioriteres sterkt på bekostning av bl.a. parkeringsområder.

De samme statlige planretningslinjene gir et solid grunnlag for å fortsette kampen mot omdisponeringen av jordbruksarealene som ligger i planene for Ski øst. For å få en tyngdepunktforskyvning i Ski sentrum, støttes en bolig- og næringsutvikling av Magasinleiren/Monsrud/Ski vest. På sikt fremmes alternativer nord og sør i kommunen, begge områder med tilknytning til kollektivtrafikk. Dette gjelder primært en tilpasset boligbygging i Skotbu. Deretter må markagrensa ved Taraldrud justeres for å åpne for en fremtidig bolig- og næringsutvikling. Kollektivtilbud må etableres og må ses i sammenheng med Oslos fremtidige utvikling av området Gjersrud-Stensrud, som også vil åpne for økt utvikling på Siggerud.

Ski kommune må legge til rette for mer variert arbeidsintensiv næring, både i industri og handel, men også kunnskapsbaserte kontorarbeidsplasser i privat og offentlig øyemed.

 

Miljø

Ski kommune må videreutvikle kildesorteringen av søppel, aller helst i et interkommunalt samarbeid. Returpunktene i nærmiljøene må gjeninnføres og dekke plast-, metall/glass, papp/papiravfall og tekstiler fra husholdningene.

Antallet el-biler vokser raskt, og Ski Senterparti vil arbeide for å etablere flere ladestasjoner i kommunen, spesielt hurtigladestasjoner. Dette må baseres på noe egenbetaling og gjerne i samarbeid med private bedrifter.

 

Jordvern

Ski må fortsatt være en grønn kommune. Ski kommune er et av landets beste områder for matproduksjon, og det forplikter oss til å ta vare på den sjeldne ressursen matjord er. Kommunen må derfor håndheve en streng jordvernpraksis. Ski Senterparti støtter en fortetting og bygging i høyden på tettsteder. Det må legges klare planer for fortetting gjennom kommuneplan og sentrumsplaner. I tillegg vil Ski Senterparti snarest mulig opprette en langsiktig byggegrense rundt tettstedene i kommunen med et perspektiv på 100 år.

 

Vern av kulturlandskapet

Det er en sammenheng mellom fortetting i eksisterende bebyggelse og vern av kulturlandskap og marka. Her skal fremtidige generasjoner dyrke mat og finne rekreasjon. Ski Senterparti vil åpne for mindre justeringer av markagrensa der det er hensiktsmessig.

 

7. Samferdsel

 

Bredbånd

Ski Senterparti vil arbeide for at hele kommunen får mulighet for høyhastighetsbredbånd, med fiber de fleste steder. I dagens teknologiske virkelighet er høyhastighets bredbånd en forutsetning for et effektivt næringsliv, god opplæring på skolene og ikke minst for at det kan bli mulig å kunne arbeide effektivt hjemmefra.

 

Strømforsyning

I enkelte deler av kommunen er strømforsyningen svært ustabil. Dette er uholdbart både for innbyggerne og næringslivet. Kommunen må sikre en stabil strømforsyning, ikke minst av beredskapshensyn.

 

Vei

Ski Senterparti vil vektlegge jordvern, kulturlandskap, trafikksikkerhet og støytiltak ved behandlingen av endelig reguleringsplan for ny E18. Nydyrkingsprosjektet må følges opp nøye. Lokaltrafikk må holdes skadesløs ved bomplassering og fastsettelse av takster. Det må bygges kollektivfelt på E6 mellom Ryen og Taraldrud.

 

Det må bygges sammenhengende gang- og sykkelveier mellom Ski - Tandbergløkka - Kråkstad – Skotbu. Fra Ski til Kråkstad og videre til Skotbu bør dette skje samtidig med at det graves til kloakkoverføringsledning langs Kråkstadveien og til Skotbu.

 

Trafikksituasjonen i Ski sentrum er uholdbar og trafikkbelastningen må reduseres. Det må legges til rette for parkeringshus under bakken i tilknytning til Ski stasjon vest og Ski rådhus, slik at man ikke bruker verdifulle sentrumsnære arealer til overflateparkering. Ved nye større nærings- og boligbygg i Ski sentrum, må det stilles krav om underjordisk parkering.

 

Kollektivtrafikk

Follobanen er et av Norges viktigste kollektivprosjekter. Senterpartiet vil arbeide for at de valgte løsningene blir et best mulig tilbud for kommunens innbyggere. Dagens fem stasjoner i kommunen må opprettholdes.

 

Østre linje må kobles til den nye Follobanen sør for Ski stasjon for å sikre muligheten for økt kapasitet, flere avganger og mulighet for godstog på denne linja. Dette må bli en del av Follobaneprosjektet, med dobbeltspor i ny trase fra Kråkstad stasjon inn til Ski stasjon. Dette må løses ved å beslaglegge minst mulig matjord.

 

Det må legges til rette for innfartsparkeringer for privatbiler ved hovedveier slik at flere får mulighet til å benytte seg av ulike busstilbud og koordinere samkjøring.

 

Ruters nåværende soneinndeling er klima-, distrikts- og forbrukerfiendtlig. Samtlige stasjoner i kommunen må være i samme sone.