Meny
2021 Else Marie Rødby, Sigbjørn Gjelsvik og Kari Mette Prestrud, topp tre på stortingslista, Akershus

Stortingsvalg 2021

Senterpartiet ønsker tjenester nær folk i hele Norge og i hele Akershus. Vi vil oppløse Viken, og gjenopprette Akershus som eget fylke

NÆRHET 

Senterpartiet vil 

 • Oppløse Viken og gjenopprette Akershus som eget fylke.
 • Ha tjenester nær folk i alle deler av Akershus - fra Hurdal på Romerike, til Aurskog-Høland i øst, til Ås i Follo og Asker i vest. 
 • Si nei til tvangssammenslåing av kommuner. 
 • Styrke kommuneøkonomien slik at kommunene kan tilby gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne. 
 • Styrke fylkesnivået ved å overføre flere oppgaver fra staten til fylkene. Oppgavene skal løses på lavest mulig nivå. 
 • Utvikle norsk næringsliv og verdiskapning - vi må eie skogen, vannkrafta og jorda selv. 
 • Gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor. Vi ønsker mer handlingsrom og mindre detaljstyring i førstelinjen.

Med Senterpartiet i regjering hadde kommunene i Akershus fått 250 millioner i økt rammetilskudd i 2021

TRYGGHET I HVERDAGEN 

Senterpartiet vil

 • Ha et nært, lokalkjent og tilgjengelig politi. Den såkalte nærpolitireformen er feilslått. 
 • Sikre bredbåndsdekning til alle husstander i hele landet. 
 • At norsk eierskap sikrer verdiskapning, kompetanse, arbeidsplasser og fremtidige investeringer i Norge. 
 • Jobbe for kontrollert arbeidsinnvandring. Norske lønns- og arbeidsvilkår, for dem som jobber i Norge, er viktig for et trygt arbeidsliv. 
 • Innføre en landsdekkende politienhet som arbeider med gjengkriminalitet. 
 • Ha folkevalgt styring over sykehusene. 
 • Ha et offentlig finansiert helsevesen med lave egenandeler. 
 • Øke grunnbemanningen i helsevesenet og opprette flere hele stillinger. 

TILLIT OG KUNNSKAP 

Senterpartiet vil

 • Redusere testregimet i skolen. 
 • Innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole. 
 • Styrke rekrutteringen til yrkesfag og skaffe flere lærlingplasser.
 • Si nei til regjeringens forslag om karakterbasert opptak til videregående skoler. 
 • Ha et desentralisert utdanningstilbud og sikre praksismuligheter i hele landet. 

Bli medlem

Send SMS med kodeord SP til 2360

GRØNN OMSTILLING 

Senterpartiet vil

 • Bedre inntektsmulighetene og legge til rette for økt rekruttering til landbruket. 
 • Etablere et grønt investeringsselskap på minimum 10 mrd. kroner for utvikling og investeringer i norske bedrifter som baserer seg på grønt karbon. 
 • Ha en rovdyrpolitikk basert på Stortingets fastsatte bestandsmål for de fire store rovdyrene. 
 • Ha aktiv bruk av Østmarka framfor nasjonalpark, med balanse mellom natur, friluftsliv og næringsliv. 
 • Satse på skog som klimatiltak. Skogen må drives gjennom aktivt skogbruk som øker karbonbindingen. 
 • Skrote planene om tredje rullebane på Gardermoen.