I lengre tid har både sentrale og kommunale myndigheter arbeidet for å konsentrere bruk av arealer til f.eks. boligbygging. Dette går ut over bosettingen i distriktene.

Et av argumentene som blir brukt, er innbyggernes mulighet til å benytte seg av kollektivtilbud for å redusere forurensning ved transport. Selv om du bor i tettbygd strøk er det ikke gitt at du kan gå til

arbeidsplassen din, og du har heller ikke noe krav på deg til å benytte det tilbudet som går forbi døra di.

 Forurensning fra boligen kan, med dagens teknologi håndteres på en tilfredsstillende måte. Det kan i det store og hele være enklere å få orden på slike ting der det ikke er så tett med naboer at du må ha avtale med naboen om alt du skal foreta deg på utsiden av boligen. Dessuten kan også folk på bygda kjøre el-bil.

 Vi ønsker at folk skal kunne velge hvor de vil bo. Dersom Norge skal kunne ta i bruk alle sine ressurser må det bo folk over hele landet. De som ønsker å bo spredt må også få den tilretteleggingen og respekten fra samfunnet som de fortjener. Vi vil peke på at de som velger å bo grisgrendt, selv må bære kostnadene med vann, kloakk, vei og vedlikehold av dette.

Fornyelse i utkantområdene i form av nye boliger med barnefamilier er nødvendig for a hindre at bygdene blir gradvis avfolket. Alle trenger å høre til i et livskraftig samfunn.

 Spredt boligbygging må tillates!