Meny
Innlandet Fylkeskommune eller Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune?

Innlandet Fylkeskommune eller Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune?

Publisert : 25.01.2022

Fordeler, ulemper og sammenlikning av kostnader

Bjarne Jensen og Gunnar Gussgard
Kommunekonsult AS

Trykk her for å lese hele rapporten

Sammendrag:

1. To av de grunnleggende forutsetningene for sammenslåingene er ikke oppfylt. De nye fylkeskommunen er ikke tilført vesentlige oppgaver. Videre var det forventet at de nye fylkeskommunene også skulle være valgdistrikt ved stortingsvalg. Innstillingen fra valglovutvalget er å opprettholde de 19 valgdistrikter ved stortingsvalg. Det er et sterkt argumenter for å gjenopprette Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

2. Det å bygge felles kultur, både politisk og organisatorisk, er utfordrende både geografisk og kunnskapsmessig. Her vil også mangel på medier som dekker hele fylket være med og heller forsterke forskjeller enn å harmonisere. Harmoniseringsprosesser blir fort en konkurranse mellom de opprinnelige fylkene som vil bli påvirket av tidligere tilhørighet til administrasjon og politisk representasjon, på både kort og på lang sikt.

3. Innlandet vil etter forventet oppløsning av fylkeskommuner bli den klart største fylkeskommunen
i areal med over 50 000 km2. Det betyr at den vil ha større utfordringer med
nærhet til dem som styrer og leder Innlandet og virksomheter som ivaretar tjenester og tilbud til innbyggerne, innbyggerne selv og kommunene. Stordriftsulempene vil derfor være sterke. Sammenslåingen av Oppland og Hedmark kan gi noen fordeler i det sentrale Mjøsområdet. Men det blir større risiko for at «utkantene» i den store fylkeskommunen ser seg bedre tjent med tilslutning til andre fylkeskommuner. Det har allerede slått til for den sydvestre delen av Innlandet (Hadeland). Det kan også skje med den sydøstlige delen (Kongsvinger-regionen). Det har gitt og kan gi befolknings- og inntektstap for Innlandet.

4. Oppdeling i Hedmark og Oppland vil gi bedre demokrati og styrke demokratiet sammenlignet med å videreføre Innlandet. Det skyldes særlig tre forhold: Større nærhet og bedre representasjon for innbyggerne i styringen av fylkeskommunene. Et stort flertall av innbyggerne var imot sammenslåingen, og sammenslåingen representerte en overkjøring av det fylkeskommunale demokratiet. Sammenhengen mellom representasjonen i det regionale demokratiet og demokratiet i Stortinget blir bedre.

5. Kostnadsmessig kan en ikke forvente at Innlandet fylkeskommune gir gevinster som en ikke også kan oppnå gjennom de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland. Dersom det er områder med stordriftsfordeler som bare kan oppnås gjennom Innlandet, kan de ivaretas ved samarbeid på tvers av fylkeskommunegrensene. Aktuelle områder er IKT og samferdsel.


6. Kostnadene ved å gjenopprette de to fylkeskommunene, sammenlignet med å fullføre sammenslåingen av Innlandet, vil være i samme størrelsesorden. Kostnadene ved å gjenopprette Hedmark og Oppland fylkeskommuner bør ikke tillegges negativ vekt. Både fordi disse kostnadene vil bli dekket av staten, og fordi de ikke er vesentlige i den langsiktige driften av fylkeskommunale tjenester.

7. Dersom Innlandet fylkeskommune beholder samme innbyggergrunnlag og kommuner som Hedmark og Oppland fylkeskommuner, bør man ikke legge sælig vekt på virkninger av inntektssystemet i vurderingen av om Innlandet fylkeskommune videreutvikles eller om Hedmark og Oppland fylkeskommuner gjenopprettes. Samlet sett vil de omtrent få det samme, og fordelingen av inntektene vil avgjøres av de utgiftsbehovene de to fylkeskommunene vil få. Dersom flere kommuner tilsluttes fylkeskommunene Hedmark og Oppland enn til Innlandet fylkeskommune, er det et svært sterkt økonomisk og utviklingsmessig
argument for oppdeling (jf. punkt 3).

Trykk her for å lese hele rapporten

Ja til Oppland og Hedmark.png
Ja til Oppland og Hedmark