Meny
Områdeplan Tjeldbergodden

Utredning - sjøområdene Tjeldbergodden - Kjørsvikbugen – Taftøyan

Senterparti er opptatt av lokal næringsutvikling og at premissene for utvikling blir så gode som mulig.

Senterpartiet lokalt har derfor den siste tiden vært opptatt av å sikre at modellering og påfølgende biosikkerhetsplan blir det verktøyet kommunestyret bestilte for utvikling av området Tjeldbergodden - Kjørsvikbugen – Taftøyan.

Saken skulle behandles i kommunestyret 22 mars, men ble utsatt til 24 mai-møte på grunn av sykdom i selskapet som hadde laget modellering og biosikkerhetsplan.

Aure Senterparti mener at de berørte næringsaktørene i området må høres før plan vedtas i kommunestyret. Det handler om utviklingen av våre viktigste næringsområder i kommunen og en slik plan vil ha stor betydning for fremtidig utvikling av området.

Dette ble kommunisert i kommunestyret 22 mars der Aure Senterparti valgte å oversende en henstilling på 3 punkter til rådmannen for å sikre at modelleringen gjenspeiler virkeligheten på best mulig måte

 

  1. Det vil for alle fremtidige etableringer/utvidelser i sjøområdene Tjeldbergodden-Kjørsvikbugen-Taftøyan være svært viktig at modelleringen gjenspeiler virkeligheten på best mulig måte, og at denne ikke betviles som godt grunnlag for den påfølgende biosikkerhetsvurderingen.
  2. Administrasjonen sørger for å få nødvendige avklaringer/kommentarer fra berørte næringsaktører, og går i dialog med leverandørselskapet angående behovet av å revurdere modelleringen basert på disse. Biosikkerhetsplanen må revideres hvis modelleringsresultatene endres og/eller hvis det framkommer relevante opplysninger fra de berørte næringsaktørene.
  3. Det gjennomføres en uavhengig vurdering av arbeidet før saken legges fram på nytt for kommunestyret. Spesielt skal det legges vekt på hvor godt modelleringen gjenspeiler virkeligheten. Eksempel på fagmiljø til å gjennomføre kontrollen kan være NIVA, Sintef eller Havforskningsinstituttet.