Meny

Protokoll årsmøte 29 januar 2023

  MØTEREFERAT

MØTE

ÅRSMØTE AURE SENTERPARTI

TID

29.01.2023 Kl 14.00 - 17.00

STED

Aure Gjestegård

TILSTEDE

 

Eva Therese Beer-Width, Jon Henning Width, Øystein Ormbostad, Stine Wigum Hagen, Bjørn Roger Ertvaag, Marja Silset Vik, Ildri Aresvik Hals, Jan Einar Gjerde, Olav Håkon Ulfsnes, Tore Olav Melland, Jan Olav Ramsvik, Ingrid Ramsvik, Frode Sundsby, Erlend Vaag, Ole Bendik Nilsen, Lars Dromnes, Runar Ulfsnes, Anne-Grethe Winther,

Gjest: Kristin Marie Sørheim

SIGNATUR

Eva Therese Beer-Width, Runar Ulfsnes

REFERENT

Tore Olav Melland

DATO REF

29.01.2023

Sak nr.

Tekst/innhold

Ansvar

1

Valg av møteleder,referent og to til å underskrive årsmøte-protokoll.

 • Møterleder: Jan-Einar Gjerde
 • Referent: Tore Olav Melland
 • Underskrift protokoll: Eva Therese Beer-Width og Runar Ulfsnes
 • Innkalling: Godkjent

 

2

 Behandle styrets melding om lagets aktivitet 2022

 

 • Større bruk av hjemmeside og FB
 • Landbruksplan – forankret i samarbeidsutvalget for landbruket og interpellasjon sendt kommunen og blir tatt inn ved neste rullering av kommunale planer
 • Resolusjon energi
 • Program og nominasjonskomite arbeid
 • Gratis ferge arrangement Arasvika – Hennset
 • Prioritert valgliste som ble sendt nominasjonskomiteen i fylket
 • Innspill til fylkestingsvalgprogram
 • Deltakelse på Fylkes nominasjonsmøte 12 november i Molde
 • Studiearbeid, 2 stk under gjennomføring
 • Fylkesårsmøtet ble avholdt 2 og 3 april, Kristiansund.
 • To medlemsmøter (12. mai og 31. august)
 • Spørsmål om følgetjenesten ved fødsel (hva skjer) Ole Bendik Nilsen orienterte. Klar reduksjon av tilbudet. Helseforetaksmodellen er en av årsakene til problemet. De er pålagt å spare over 100 MNOK/år

 

 • Årsmeldingen ble tatt til orientering.

 

3

Behandle regnskap for 2022 og budsjett 2023

 

 • Kasserer Lars Dromnes orienterte og postene i regnskap 2022 og la frem budsjett for 2023 som viste et lite underskudd. Normalt at utgiftene i et valgår er høyere enn vanlig.
 • John Bjarne Lie og Bjørn Roger Ertvaag har revidert regnskap for 2022
 • Regnskapet godkjent.

 

4

Melding om kommunestyregruppas virksomhet 2022

 

Gruppeleder Stine Wigum Hagen orienterte om saker kommunestyregruppa har jobbet med gjennom året.

 • Strategisk næringsplan for interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen
 • Forskrift om fartsbegrensninger for fritidsfartøy på sjøen i Aure kommune
 • Utvidelse av mandat til prosjektgruppa for det gamle coop-bygget: De fikk mandat til å se på rådhuset i tillegg til 2. etasje på coopbygget
 • Bosetting av flyktninger fra Ukraina i 2022
 • Utredning – sjøområdene Tjeldbergodden – Kjørsvikbugen – Taftøyan.
 • Revidering av retningslinjer for næringsutviklingsfondet
 • Omklassifisering av kommunale veier
 • Utredning av ny barnehage i sentrum
 • Utløsning av opsjon for Helseplattformen AS
 • Salgsprospekt for Taftøy Næringspark
 • Opsjonsavtale mellom Aure kommune og Heim kommune og Taftøyan Næringspark AS
 • Stipend til unge talent
 • Turløype i Aure sentrum
 • Høringer: Konsekvensutredning Linnorm, inntektssystemet for kommunene, grunnrenteskatt på havbruk
 • Bosetting av flyktninger for 2023
 • Kommunale betalingssatser og gebyrer for 2023
 • Budsjett- og økonomiplan for 2023-2026

 

 

5

Behandle innkomne innspill til årsmøtet

 

5.1 Innspill fra Ildri Aresvik Hals om energi som skal stå i programmet 2023 – 2027. Kom to forslag til endringer på innspillet, og vi hadde gode diskusjoner på temaet energi.

Vedtak: Årsmøtet sender over innspillene til programkomiteen for videre bearbeidelse og implementering. Endelig forslag vil bli presentert på medlemsmøte der programmet 2023-2027 skal vedtas.

 

5.2 Innspill fra Øystein Ormbostad om energi med tiltak for å gjenvinne tillitt hos velgerne.

Vedtak: Innspillet sendes styret for videre behandling.

 

Styret i Aure Sp

6

Orientering fra fylkestinget v/Kristin Sørheim

Aktuelle sak er

 • Fergesambandet Aure Hitra
 • Følgetjeneste med jordmor
 • Spesialhelsetjenesten
 • Psykiatriplan
 • Energipolitikk
 • Grunnrenteskatt

 

 

7

Aktivitetsplan 2023

 

 • Konkrete ønsker fra årsmøtet for virksomhetsplan var blant annet: samarbeid og sosiale treff med andre lokallag, medlemsmøter med underholdning og mulighet for å invitere sentrale Senterpartipolitikere, samt fokus på valg og profilering av ordførerkandidat.
 • Et overordnet mål for Senterpartiet å få ordføreren i neste fireårs-periode.
 • Årsmøtet ga videre Styret i oppgave å utforme en virksomhetsplan ut fra disse innspillene.
 
8

Valg.

Valgkomite: Jan Olav Ramsvik, Bjørn Roger Ertvåg, Bjørg Ingrid Width

 

Dagens styre:

 • Leder: Jan-Einar Gjerde (på valg)
 • Nestleder: Ildri Aresvik Hals (1 år igjen)
 • Kasserer: Lars Dromnes (på valg)
 • Styremedlem: Ingrid Ramsvik (1 år igjen)
 • Sekretær Tore Olav Melland (1 år igjen)

 

Nytt styre:

 • Leder: Jan Einar Gjerde (på valg 2024 som leder, 2025 som styremedlem)
 • Nestleder: Ildri Aresvik Hals (på valg 2024) + Senterkvinnekontakt
 • Sekretær:  Tore Olav Melland (på valg 2024)
 • Styremedlem: Ingrid Ramsvik (på valg 2024)
 • Kasserer: Jon Henning Width (på valg 2025)

Styrets medlemmer velges for 2 år.

 

Vara:

 • 1.vara: Daniel Golmen,
 • 2.vara: Marja Silset Vik,
 • 3.vara: Frode Sundsby

Vara velges for 1 år.

 

Valgkomite:

 • Bjørn Roger Ertvaag- 1 år igjen
 • Bjørg Width – 2 år igjen
 • Olav Håkon Ulfsnes - innvalgt for 3 år

Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år.

 

Revisor:

 • Bjørn Roger Ertvaag tar gjenvalg (på valg 2024)
 • Jon Bjarne Lie (på valg 2025)

 

Fylkesårsmøte deltagere, 8.-19. februar Scandic Parken i Ålesund.:

 • Jan Einar Gjerde - leder
 • Stine Wigum Hagen - gruppeleder
 • Ildri Aresvik Hals - nestleder
 • Ole Bendik Nilsen - varaordfører

 

Vara fylkesårsmøtet:

 • 1.vara: Daniel Golmen,
 • 2.vara: Olav Håkon Ulfsnes
 • 3.vara: Tore Olav Melland
 • 3. vara: Anne-Grethe Winther
 

Eva Therese Beer-Width                                               Runar Ulfsnes

sign                                                                                sign

Capture.JPG
Capture_1.JPG
Capture_2.JPG
Capture_3.JPG

 

Denne artikkelen ble først publisert 30.01.2023