Meny
vannkraft-kraft

Aure Senterparti forventer kraft-grep

Nasjonal kontroll over krafta!

I lys av de siste måneds utfordrende strøm-marked mener Aure Senterparti at regjering og storting må ta grep for å sikre norsk industri og befolkning forutsigbare og konkurransedyktige priser og leveringssikkerhet. Punktene under mener vi er nødvendige politiske grep og avgjørende for å få nasjonal kontroll over vår viktigste fornybarressurs.

 

  • Det bør etterstrebes å bruke den elektriske kraften nær der den produseres for å hindre unødig transporttap. Statnett må instrueres til å prioritere utbygging av sentralnett (420 KV nett) ut til kystsamfunn som kan sannsynliggjøre et forbruk ihht. myndighetenes ambisjoner om elektrifisering av samfunnet. Senterpartiet må stå opp for at lokal verdiskapning forvaltes/brukes lokalt og ikke transporteres ukritisk rundt i landet med store tap

 

  • For å sikre norsk industri og befolkning konkurransedyktig pris må det settes regler for  minste vasstand i vassmagasinene, som rapporteres kvar veke til f.eks. NVE.  Kjem vasstanden under fastsatt minimumsnivå, risikerer kraftprodusentene bot eller statlig overstyring

 

  • Utbygging av kraft må intensiveres og myndighetene må tilrettelegge for mer produksjon av fornybar energi lokalt forankret med krav til lokal utnyttelse av energien for å sikre levedyktige bygdesamfunn  

 

  • Kraftprodusentene kan handle så mye de vil  med import og eksport av strøm, så  lenge leveringsplikten til norske strømkunder oppfylles, og fyllingsgraden i vassmagasina overholdes. På denne måten vil man få utnyttet kablene til beste for alle parter, ved å importere strøm når det er billig i Europa og eksportere når strømmen er dyrere

 

  • Alle planlagte regionale strømkabelprosjekt må igangsettes omgående. Eks. 420 KV linje til Tjeldbergodden som i Statnetts nettutviklingsplan tidligst er planlagt ut til 2040

 

  • Planene om elektrifisering av sokkelen må baseres på samfunns kost/nytte vurderinger

 

  • Alle planer om Havvind utenfor Midt-Norge må konsekvensutredes

 

Fremmes på Møre og Romsdal fylkesårsmøte 2 og 3 april 2022 i Kristiansund