Senterpartiet synes derfor at det er gledelig at det var bred oppslutning om innspillene som Fylkestinget vedtok å oversende som Trøndelag sine innspill til jordbruksforhandlingene 2018.  Senterpartiet mener at det i jordbruksoppgjøret for 2018 må legges til rette for en variert bruksstruktur.  Strukturvirkemidlene må styres i en retning der en ivaretar store og små bruk, og vi mener distriktsprofilen i produksjonstilskuddene må styrkes. Virkemidlene må målrettes mot områder med stor avhengighet av landbruket som næringsvei og områder med en negativ utvikling for å oppnå målene om et attraktivt landbruk over hele landet.

For å nå målene for næringa, er det vesentlig at landbruket gis en kronemessig inntekstutvikling og velferdsvilkår som andre grupper, og at det lages en opptrappingsplan for å tette forskjellen i inntekt mellom landbruket og andre grupper. Vi mener at det har stor betydning at forvalteransvaret verdsettes, og synes det er veldig bra at et klart flertall av Trøndelags fylkestingspolitikere sluttet seg til kravet om kronemessig inntektsutvikling.

Senterpartiet er dessuten opptatt av markedsordningen, som er et sentralt element i norsk landbrukspolitikk, og som ivaretar landbruk over hele landet. Landbrukssamvirket som markedsregulator bidrar til å redusere risikoen for den enkelte produsent ved å hindre store prissvingninger samt forutsigbarhet i næringsmiddelindustrien og handelens tilgang på varer. Senterpartiet mener derfor at det må opprettholdes effektive markedsordninger som sikrer avsetning og lønnsomhet uavhengig av geografi og størrelse hos næringsutøveren, og som bidrar til matsikkerhet og økt konkurranseevne for landbruket og næringsmiddelindustrien. Senterpartiet er derfor fornøyd med presiseringen som ble gjort i vedtaket med å fremheve at «markedsregulering, importvern, eiendomslovgivning og viktige grunnpilarer i norsk landbrukspolitikk. For å sikre langsiktige og trygge rammevilkår for landbruket er det viktig at disse ordningene ikke svekkes».

Rammene til investeringer i landbruket må økes betydelig for å dekke behovet for nye driftsbygninger og utbedringer av eksisterende bygninger. Gapet mellom investeringsvirkemidler og behov er så stort, at Trøndelag i verste fall risikerer å miste en betydelig andel av spesielt melkeproduksjonen i årene framover. Av hensyn til rekrutteringen i landbruket er det avgjørende at det blir økonomisk forsvarlig å bygge et moderne og framtidsrettet driftsapparat. Senterpartiet er tilfreds med at fylkestinget fremhevet behovet for styrking av investeringsvirkemidler, og presiserte at «investeringsvirkemidlene må bidra til å sikre en fortsatt variert bruksstruktur, og differensieres etter de forskjellige produksjoners ressursgrunnlag og behov».

Avslutningsvis mener Senterpartiet at utviklingen i næringa har avgjørende betydning for utvikling av Trøndelag for øvrig. En tydelig formulert forventning fra Trøndelag - som har ambisjon om å være Europas matregion nr 1 – må høres i Oslo, og det forventes at innspillene fra første region ut i regionreformen tas på alvor.

 

Ida Stuberg (Sp)
Fylkestingsrepresentant Trøndelag fylkeskommune og ordfører Inderøy kommune