Meny

Kommunenes andel av verdiskapinga i Havbruksnæringen


 

I juni 2015 vedtok Stortinget at kommunene nå endelig skulle få sin rettmessige del av verdiskapingen som havbruksnæringen genererer i kommunene langs norskekysten. Det ble da vedtatt at vederlaget som næringen betaler for nye konsesjoner og øvrig vekst i næringen skulle gå inn i et fond og derfra fordeles til oppdrettskommunene etter visse kriterier.

Denne ordningen baserer seg på vekst i produksjonen. Nå har imidlertid veksten i næringen stoppet opp og nå føler oppdrettskommunene seg ført bak lyset. Næringen tjener penger som aldri før mens kommunene som huser denne næringen i mange tilfeller er fattige distriktskommuner som sitter og må ta ned tjenestetilbudet til de som jobber i næringen og skaper verdiene.

Dette kan ikke fortsette lenger. Nå må det omgående etableres en ordning som gir kommunene en kompensasjon på bakgrunn av den produksjonen som allerede foregår i våre fjorder og havområder i dag. Slike ordninger er for lenge siden etablert i andre land med lakseoppdrett, for eksempel Skottland og Canada.

Det er stor fortjeneste i næringen, og det vil derfor være rett og rimelig at kommunene nå får en leie for sin sjøallmenning på for eksempel en krone pr. produsert kilo laks eller en prosentvis del av det årlige overskuddet i bedriftene.

Nordland Sp mener denne saken må sees på igjen og ber Senterpartiet sentralt ta tak i dette viktige spørsmålet.