Meny

Lokal forvaltning

Lokal forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms

 

Lokal forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms.

Bakgrunn:                                       

Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001 for å uttrede rettigheter til og disponeringen og bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder utenom Finnmark fylke.

Det vil si Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, deler av Fosen-halvøya og områdene mot svenskegrensen i Sør-Trøndelag, de nordøstre delene av Hedmark samt visse områder i Trollheimen og omegn.

Utvalget ble bedt om å redegjøre for historiske forhold og for gjeldende rett når det gjelder bruken av land og vann i disse områdene. En skulle også vurdere behovet for endringer i rettstilstanden.

Det er på bakgrunn av dette foreslått nye lover om:

Ny forvaltning for statsgrunn i Nordland og Troms.

Kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og naturressurser i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms og sørover.

Saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

Utvalget har også foreslått endringer i en rekke andre lover, blant annet fjellova, reindriftsloven, naturvernloven, plan- og bygningsloven og bergverksloven.

Utvalgets lovforslag er inntatt i NOU 2007; 13 Den nye sameretten. De historiske utredningene er publisert i NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

På denne bakgrunn er det nå på tide at Stortinget får SRU ll til behandling.

Forvaltningsordningen som er foreslått i utredningen legger til rette for lokal forvaltning og verdiskaping på statsgrunn i Nordland og Troms, som det er for statsallmenningene fra Trøndelag og sørover.

 

 

Nordland Senterparti.