Meny

Vår politikk for hele Hattfjelldal - Abpe Aarborte

Medlemmene i Hattfjelldal Senterparti

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier et klart nei til sentralisering. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor.

Senterpartiet vil ha god helse og omsorg.

 • Vi vil beholde og videreutvikle den gode helsetjenesten i kommunen, med egen jordmor og helsesykepleier.
 • Vi vil ha fortsatt fokus på velferdsteknologi, for å gi best mulig tjenester til brukere både heime og på sykeheim.
 • Vi vil sikre en verdig eldreomsorg.
 • Vi jobber fortsatt for å opprettholde ambulansen med krav til responstid.

Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der alle elever kan få utnytte potensialet sitt.

 • Vi vil legge til rette for at skolen kan fortsette med de gode resultatene de har i dag.
 • Vi skal bevare skole- og barnehagestrukturen i neste periode slik den er i dag, da grendeskolene våre skaper positive ringvirkninger i kommunen.
 • Vi vil jobbe for den videregående skolen i Hattfjelldal, samt desentralisert utdanning og kompetanseheving.

Senterpartiet vil ha et aktivt kulturliv.

 • Vi vil styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner for mer aktivitet innen idrett, musikkliv og andre fritidsaktiviteter.
 • Vi vil arbeide videre med snøskuterløypene og friluftsliv.

Senterpartiet satser på næring, nyskapning og industri

 • Vi vil prioritere opprusting av kommunale veier.
 • Vi vil styrke rammevilkårene for næringsutøvelse for primærnæringene. Lokal matproduksjon er både bærekraftig og klimavennlig.
 • Vi vil fremme næringsliv knyttet til sørsamiske tradisjoner..
 • Vi vil at Hattfjelldal fortsatt skal være prioritert beiteområde for sau og rein.
 • Vi vil arbeide for bedre støtteordning til gjerding.
 • Vi vil ha fortsatt stort fokus på jordvern og bo- og driveplikt, jordbruket er viktig for kommunen.
 • Vi vil utvikle støtten til nyetablerere.
 • Vi ønsker åpent WiFi til publikum i sentrum.
 • Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken og vi ønsker at mest mulig av skogen kan bearbeides lokalt. Arbor og annen treindustri er i så måte viktige bedrifter i kommunen.

Senterpartiet Hattfjelldal jobber lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Vi vil jobbe aktivt for at vannkraftkonsesjonene som er gitt i Hattfjelldal skal gi positive ringvirkninger i kommunen og gi større inntekter fremover.
 • Brukerrettigheter skal ivaretas gjennom gode klageordninger, innsyn og offentlighet.
 • Vi vil ta imot flere lærlinger.
 • Vi vil ha ett sykehus sør for Korgfjellet.
 • Vi vil jobbe tett opp mot stortinget for en bedre kommuneøkonomi.

For å laste ned PDF-versjon, klikk nedenfor.