Meny

Fylkesleders tale til årsmøte i Oppland Senterparti 2022

Kjære årsmøte – dirigenter og delegater.
Velkommen til statsråd Ola Borten Moe og til media.

Vi er i en usikker tid med harde diskusjoner og konklikt om hvor grenser skal trekkes. Torsdag morgen skjedde det alle håpet vi skulle unngå, men som mange har fryktet. Europa er i krig. Og den kan bli både lang og blodig.

I vår egen del av Europa skaper nye trusler fra øst, frykt og usikkerhet.

Norge og regjeringen fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og uskyldige menneskers liv vil gå tapt.

Russland har det fulle og hele ansvaret for å nå ha kastet Europa inn i en krevende situasjon. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Vi står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden.

Russlands krigføring i Ukraina, fører tankene til hvordan vi selv må være beredt. I mange tiår har forsvarets evne til aktiv kamp handlet mest om enkelt operasjoner i utlandet, og deltakelse i fredsbevarende styrker.

Men kanskje er det viktigere nå enn noen gang å sikre at vi har et forsvar som nettopp er i stand til å forsvare landet. Og ikke minst med aggresjon fra øst er det like viktig å slå ring om Norges medlemskap i NATO. Senterpartiets prioritering av forsvaret ligger fast og er viktig.

Norge er helt avhengig av å ha tilstrekkelig styrke for å forsvare luft, land og kyst mot fremmede makter, på samme måte som vi er avhengig av at NATO kan bistå Norge.

På samme måte skal Senterpartiet også hegne om totalberedskapen i Norge. Vi må være forberedt på det uventede. For vi har sett gjennom de siste to årene at vi kan rammes raskt og omfattende av kriser og hendelser de færreste forventer.

Vår regjering skal ta ansvar for at Norge er best mulig forberedt, at vi har en nasjonal og lokal beredskap, og i tilfelle en situasjon oppstår, at vi kan respondere raskt.

I et langstrakt land betyr dette at vi også må sikre beredskap lokalt. Tilgang til mat og vann, medisiner, forsvar, sivilforsvar og heimevern som dekker hele landet: Folk har behov for trygghet - uansett hvor de bor.

Senterpartiet vært opptatt av å sikre beredskapslagring av råvarer som korn, nettopp for å ha til produksjon av mat i tilfelle en krisesituasjon.

På samme måte er det også viktig at vi kan produsere medisiner i Norge, og ikke kun være avhengig av internasjonale konsern for å levere i en krisesituasjon.

Dette er bare noe av det det betyr å ha en nasjonal beredskap.

På samme måten som vi må ha tilgang til såkorn, må vi ha noen som kan så og høste. I mange år har Senterpartiet vært omtrent alene blant de politiske partiene i å løfte frem viktigheten av selvforsyning. Evnen til å produsere mat i eget land til egen befolkning. Med en langvarig pandemi og de første dagene av en krig i Europa bak oss, bør det være bred enighet om å løfte dette i fellesskap.

Norsk matproduksjon er basert på naturressurser – og sikrer at det bor folk over hele landet. Også derfor er landbruket av stor nasjonal betydning. Landbrukspolitikk er næringspolitikk, kommunalpolitikk, distriktspolitikk, politikk for sikkerhet og beredskap og politikk for folkehelse.

Jeg er derfor svært glad på vegne av norske bønder at Senterpartiet har tatt over landbruksdepartementet. Og Sandra Borch har levert fra dag én. Der vi arvet en uoppgjort regning fra den forrige regjeringen, har vi innfridd krav etter tilleggsforhandlingene og i tillegg kompensert bøndene for urimelig høye utgifter til råvarer og strøm.

Men løftet for bøndene er ikke over. Etter 8 år med en politikk for at alt skulle bli større er det mange som er bekymret for egen situasjon og økonomi. Norske bønder tjener for lite penger.

Senterpartiet fikk gjennomslag på Hurdal for at det skal føres en politikk som løfter bøndene økonomisk. Med Senterpartiet i førersetet i landbruksdepartementet, er jeg sikker på at vi gjennom denne fireårsperioden skal levere.

Råderett over norske ressurser gir grobunn for næringsutvikling over hele landet. Jord og skog er slike ressurser. Men igjen har vi blitt minnet på betydningen av rennende vann, elektrisk kraft, for det norske samfunn og norske arbeidsplasser.

Strømprisene har gått fullstendig av hengslene. Ikke fordi norsk kraftproduksjon er dyrere enn før, men fordi vi styres av et internasjonalt prisregime, som truer både privatøkonomien for norske familier, og det truer en lang rekke norske arbeidsplasser.

En svært stor og viktig del av Norges industri ble bygget basert på norsk elektrisitet. Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i flere tiår vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, og er en viktig grunn til at vi har en rekke industrisamfunn spredt over i hele landet, nær der krafta lages. Dagens skyhøye priser skyldes en feilslått energipolitikk og en overdreven tro på tilknytning til et europeisk marked. Dette har nå spilt fallitt.  

Det er ingen tvil om at strømkrisa som slo innover Norge med full kraft rett etter at vi kom inn i regjering, også har svekket regjeringspartienes oppslutning og kanskje spesielt for Senterpartiet.

Vi ser både på omtale i media og på mange kommentarer fra frustrerte velgere som sliter med strømregningene, at det er store forventninger om at regjeringen skal løse de problemene som strømprisen har medført, og at dette skal løses raskt.

Regjeringen utarbeidet så raskt det var mulig ulike forslag for å dekke deler av strømregningen til folk, forslag som ble ytterligere forsterket etter behandling i Stortinget.

Men løsningen på utfordringene kan ikke ligge i krisetiltak og spleiselag. Det må til strukturelle endringer og gjennomslag for en annen politikk, skal vi sikre varig akseptable strømpriser i Norge.

Regjeringen oppnevnte derfor for 14 dager siden en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Vårt mål er at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Vi vil sikre at dette kan være et fortrinn som bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet også i fremtiden, som også gjør at Norge bidrar for å løse sine klimaforpliktelser.

Måten vi kommuniserer med hverandre på er i sterk endring. I en tid med en stadig mer omfattende digitalisering, forandres svært mye – fort.

Når en så stor del av livene våre blir digitale, må vi sørge for å skape trygghet også i den digitale hverdagen.

Senterpartiet har i flere år vært en pådriver for at det skal være like mulighet til digitale tjenester over hele landet. Derfor har vi vært den viktigste pådriveren for å bygge ut høyhastighets bredbånd til alle. Etter hvert som utbyggingen har gått framover er det greit å registrere at kravet om full utbygging etter hvert får bred tilslutning.

Samtidig kommer det nye teknologiske løsninger som vi håper skal sette større fart på utbyggingen. Innlandet er blant de fylkene hvor vi har den største andelen innbyggere som ikke enda har kommet opp på høyhastighets bredbånd. Digitalisering handler også om demokratisering. Det er av stor betydning å sikre at vi ikke får et samfunn som skiller mellom digitale og de ikke digitale. Spesielt må offentlig sektor ha et særskilt ansvar for å inkludere alle, og sikre at de som Ikke har tilgang til digitale tjenester, får et annet tilbud.

Vi har også sett at digitalisering ikke bare handler om å bygge ut nett.

I debatten om Innlandet, var manglende muligheter til å avgi stemme for de som ikke hadde elektronisk ID en viktig årsak til at debatten ble så spisset og at det falt så mange harde ord. Denne gangen var dette eneste alternativ, men vi er nødt til å ta med oss lærdommen.

Digitalisering betyr nye tjenester og tilgang til mer informasjon. Men tryggheten for at informasjonen er korrekt har blitt mindre. På sosiale medier er alle sin egen redaktør. Dessverre ser vi altfor ofte at den indre redaktøren hos en del nettbrukere svikter når det gjelder som mest. At en diskusjon om fylkeskommunen skal utløse hat og trusler slik mange, spesielt unge politikere har meldt om, er fullstendig uakseptabelt og de verste tilfellene må følges opp om nødvendig med politianmeldelse.

Denne form for verbalt hat og det å true valgte representanter kan ikke aksepteres. Vi skal slå ring ungdom de som opplever dette, og vi skal slå ned på de som representerer denne form for kommunikasjon.

Senterpartiet har vært den tydeligste stemmen på at vi aldri har akseptert den tvangssammenslåing som den forrige regjeringen gjennomførte. Derfor har vi også vært den tydeligste stemmen i kampen for å gjenopprette Oppland og Hedmark som selvstendige fylker. Jeg er stolt av den jobben våre medlemmer og tillitsvalgte har gjort for at våre argumenter og vårt standpunkt skulle bli sett og hørt.

Senterpartiet er av og for folket. Og for oss ville det være utenkelig å velge bort folkets råd, når man først har spurt om det.

Når det ble et flertall for deling i folkeavstemningen er jeg skuffet over at fylkestinget vedtok det motsatte. Jeg tror at de aller fleste innbyggerne oppfattet at det var folkeavstemningen som ville avgjøre dette spørsmålet.

Derfor har også reaksjonene hva vært sterke på beslutningen i fylkestinget hos veldig mange, rettet mot de partiene som ikke fulgte rådet fra folket. Jeg er redd for at dette skaper enda større avstand og mer avmakt hos folk, og øker politikerforakten.

Vi ser veldig tydelige tilbakemelding fra innbyggerne gjennom folkeavstemningen, om avmakt og avstand. At så mange innbyggere i distriktskommunene bruke denne anledningen til å si klart ifra, må vi ta på alvor. Ingen er tjent med at fylket og folk er delt slik Innlandet er nå. Vi er helt nødt til å finne politiske løsninger som treffer hele Innlandet. Som gir økt trygghet og bedre tjenester nær folk, og som gjør det mulig å bruke naturressurser, kunnskap og mulighetene til å skape nye jobber – enten det er i distriktene eller i bykommunene.

Tallene understreker hvor viktig det er å ha Senterpartiet som en sterk og klar stemme, for å målbære distriktenes behov og for å bidra til å lage politiske løsninger.

Jeg er derfor glad for at Senterpartiet er i regjering som så tydelig sier at vi skal forsterke og fornye distriktspolitikken. Vi skal legge fram en ny melding om distriktspolitikk, hvor demografiutvalget, distriktsnæringsutvalget og ungdommens distriktspanel følges opp.

Her skal det utvikling nye virkemidler i distrikts- og regionalpolitikken, som bygdevekst- og regionvekstavtaler og muligheter for nye og forsterkede personrettede tiltak.

Kampen om arbeidskraft vil være den store utfordringen for distriktene fremover. Senterpartiet har ambisjoner om å styrke utdanningstilbudet og etter- og videreutdanningen i distriktene og ha et større regionalt nærvær fra universiteter og høgskoler for å styrke det desentraliserte tilbudet.

God kommuneøkonomi er grunnleggende for å levere tjenester nær folk. I tilleggsnummeret til statsbudsjettet er det lagt inn en vekst på 2,5 milliarder kroner i frie inntekter på toppen av forslaget fra regjeringen Solberg. Vi er også i gang med å følge opp flere punkter fra plattformen om inntektssystemet, det vil si omfordelingen av pengene til kommunesektoren.

Skal du få folk til å bosette seg trenger vi en aktiv boligpolitikk. 

Det å eie egen bolig gir økonomisk trygghet, en trygghet som ofte går i arv mellom generasjonene. Vi vil sette kommunene bedre i stand til å hjelpe folk inn på boligmarkedet, gjennom blant annet ved å øke rammen for startlån i regi av Husbanken. Vi må få på plass tiltak som bidrar til rask og effektiv boligbygging. Vi er opptatt av at hele landet, også distriktene, skal få en verdifull tilførsel av nye boliger.

Denne regjeringen vil legge stor vekt på kommunenes ønsker i arealplanleggingen, så lenge dette ikke kommer i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser. Vi vil styrke jordvernet, og ta vare på natur og klima i planleggingen.

Skal vi legge til rette for bosetting og utvikling i hele landet må de statlige planretningslinjer tilpasses lokale og regionale forhold. Denne regjeringen vil differensiere mer og gi økt handlefrihet der det er lite utbyggingspress.

Det er så mange saker som er viktig for Oppland som jeg kunne nevnt,

  • Reiseliv Norge som ferieland. Svært gledelig at nordmenn synes å ha oppdaget sitt eget ferieland.
  • Grønn industriutvikling
  • Løsningen på fastlegekrisa
  • Vei og bane utbygging.

Jeg kan fortsette i det uendelige.

Før jeg avslutter har jeg lyst til å ta dere med tilbake til 2021.

DET VAR NEMLIG ÅRET DA….. VI VANT VALGET.

Året vi fikk et valgresultat på 26%, en fremgang på 4%. Blant de beste resultat i Oppland noen gang. Vi sikret to mandater på Stortinget, og jeg vet at Marit K Strand og Bengt Fasteraune vil prate Oppland sin sak i Stortinget.

Vi er nest største parti i Oppland. Vi er størst i 13 av 24 kommuner - I 1/3 av kommunene har over 40 % stemt Senterpartiet.

For et parti som har gjort kaffedrikking til politisk strategi skulle dette ikke være mulig når valgkampen i hovedsak ble digital. Men vi viste at vi klarte dette også. Senterpartiet - på en skjerm nær deg.

Det er uendelig mange som fortjener både applaus og takk. Men jeg har lyst til å rette en spesiell takk til Oppland Senterungdom. Jeg er så imponert og stolt av den valgkampen dere leverte. Skolevalgkamp er ingen enkel øvelse, nei, tvert imot hardt arbeid både med forberedelser og gjennomføring. Skoleresultatet i Oppland viser 21,9%, en fremgang på +7,3%. Det beste resultatet på 28 år!!

En av de største sakene både gjennom fjoråret og i denne perioden vi en inne i, er spørsmålet om sykehustilbudet i Innlandet. I en så sammensatt sak, har vi vist betydningen av å ha et klart og tydelig vedtak i eget fylkeslag, og vi har store forventninger til at dette også skal bli det endelige utfallet.

Samtidig viser denne saken at foretaksmodellen har fjernet en av de viktigste offentlig tjenestene, som nettopp sikrer folks trygget, vekk fra politiske prosesser og folkevalgt styring. Derfor må det være lov å ha forventninger til det utvalget som vår regjerings har nedsatt som skal se på styringen av sykehussektoren. Og spesielt er jeg glad for at tidligere Sp-leder Anne Enger skal delta i dette arbeidet.

Valgresultatet ga et historisk sterkt flertall for en ny og mer rettferdig kurs for landet gjennom en AP-SP-regjering. Etter åtte år med økte forskjeller og sentralisering, skal regjeringen jobbe for like muligheter og trygghet slik at alle kan ha et sterkt fellesskap i ryggen. Slik skaper vi grunnlag for gode liv i hele landet og gir folk mer makt over eget liv.

Etter to flott år som fylkesleder for Oppland Senterparti, og mange år i fylkesstyret takker jeg nå av. Det er fortsatt mye å gjøre for Oppland Senterparti, og det skal jeg fortsette å bidra med! 

- Kjersti Bjørnstad