Meny
Foto: Ragne B. Lysaker

Strømpriskrisen må løses

Fra tidlig på 1900-tallet har vi som nasjon bygd opp et energisystem hovedsakelig basert på vannkraft som har tjent oss godt. Store mengder magasinerbar vannkraft har sikret landet forsyningssikkerhet og lave strømpriser. Dette har vært Norges viktigste konkurransefordel, der norske strømpriser har ligget vesentlig lavere enn i land vi konkurrerer med. Importen av europeiske strømpriser gjør at denne fordelen er i ferd med å forsvinne.

Siden vinteren 2021 har strømprisene i Norge steget til nivåer vi ikke har sett her i landet tidligere. De høye strømprisene har igjen ført til økte priser på nær sagt alle varer og tjenester, med høy inflasjon og økte renter som resultat. I sum har de svært høye strømprisene fått dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv.

Det er etablert kompensasjonsordninger som letter byrden noe for husholdningene, frivillighet og utsatte næringer. Kompensasjonsordningen og fastprisavtalene for næringslivet generelt er derimot ikke på langt nær god nok. Årsmøtet i Østfold Senterparti krever at kraftprodusentene og strømsalgselskapene tilbyr bedre fastpriser på treårig basis både hva angår pris og fleksibilitet.  

Strømprisøkningen i Norge har direkte sammenheng med den stadig tettere tilknytningen til Europas energimarked, og i særdeleshet med de to siste likestrømkablene til Tyskland og Storbritannia.

I Hurdalsplattformen er det slått fast at konkurransefordelen vi har hatt i Norge med lave strømpriser skal videreføres, hvilket er en viktig forutsetning for å utvikle attraktive lokalsamfunn og lønnsomt næringsliv i hele landet.

Senterpartiet i regjering må sørge for at de problemene som følger av et dysfunksjonelt strømmarked følges opp gjennom en helhetlig politikk som sikrer suveren norsk styring og kontroll over vannkraftressursene og alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten og strømprisene i Norge.

Regjeringen må sikre folkevalgt styring og kontroll over krafta bygd på følgende prinsipp:

  • Forsyningssikkerheten må sikres gjennom krav til magasinfylling. Det kan ikke tillates netto energieksport når vannmagasiner er under median nivå. Det må fastsettes kapasitetsgrenser for kraftutveksling som ivaretar et slikt prinsipp.
  • Statnett skal fortsette å administrere kjøp og salg av strøm gjennom kablene. Det skal sikre eksport av overskuddskraft, en balansert kraftutveksling og mulighet for import når vi trenger det.
  • Prisen på norsk kraft til strømkunder i Norge skal være stabile og i størst mulig grad gjenspeile produksjonskostnadene, med naturlige påslag for kapitalkostnader, utvikling/oppgradering og fortjeneste for eierne. Norge må derfor frikoples fra prisdannelsen i det sentraleuropeiske/britiske markedet.
  • Regjeringen må ta initiativ til drøftinger med EU og Storbritannia for å finne omforente løsninger
  • Dersom prisnivået fremover ikke ivaretar Senterpartiets mål om stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser, så må regjeringen gjennomføre en langt mer omfattende strømstøtteordning. Den må innebære norske husholdninger, næringslivet og offentlig sektor får strømpriser som ligger markert under prisene i landene vi konkurrerer med.

Bare da vil den historiske norske konkurransefordelen bli gjenskapt