Kjære alle sammen.


Når vi nå står ved begynnelsen av et nytt år vil jeg benytte anledningen til og å se tilbake på det året som er gått.


Det har vært et tøft år politisk i Rennesøy. Stortinget fattet vedtak om sammenslåing av Stavanger Rennesøy og Finnøy, på bakgrunn av kommunestyrene sine vedtak. Uenighet om sammenslåing og en ny innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing, førte til brudd mellom samarbeidspartiene Ap, Krf og Sp, og det er nå dannet et nytt politisk flertall i kommunestyret, som består av Høyre, Frp og Krf. 2017 har vært det vanskeligste av mine 6 år som ordfører.


Nå er vi godt i gang med sammenslåingsprosessen. Rennesøy blir en del av en storkommune med 144000 innbyggere fra 1.1 2020. Det er et stort arbeid som står foran oss både politisk og administrativt med å forberede denne sammenslåingen.


Kommuneplanen er kommunen sitt viktigste styringsverktøyet. Den holder vi nå på å rullerer, både samfunnsdel og arealdel. Her kan innbyggerne i Rennesøy bidra til å forme framtida for Rennesøy inn i den nye kommunen. Politikken i «Nye Stavanger» skal bygge på de eksisterende kommuneplaner, det er nedfelt i Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene.


Vi gå ut av 2017 med en arbeidsledighet på 2,7 %. For et år siden var den oppe i 4%, så det går heldigvis rette veien. Kommunen opplever likevel en svikt i skatteinntektene, og en befolkningstilvekst på nærmere 0.Oppgang her kommer ikke så fort. Det kommer godt med at vi de siste tre årene har satt av noe midler på fond. Kommunestyret har vedtatt et svært stramt driftsbudsjett der vi kutter i viktige tjenester, men vi har likevel mye å glede oss over i Rennesøy. Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre. Det viser flere kartlegginger og undesøkelser. Kommunebarometeret viser at Rennesøy kommer på 79. plass av landets 428 kommuner målt på 144 ulike parameter. Vi er her altså blant de 25% best drevne kommunene i landet.


Vi har gode resultat på trivselsundersøkelser i skole, eksamen og standpunktkarakterer til skole elevene er bra, og det samme er gjennomføring av videregående skole.


Rennesøykommune hadde i 3. kvartal et sykefravær på 4%. Dette er veldig lavt. Flere av våre nabokommuner ligger nærmere dobbelt så høyt. Dette er en viktig indikator på at folk har det bra og trives på jobb i Rennesøy. Vi har mange dyktige folk som arbeider i kommunen.


Rennesøy har i 2017 fått status som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. Det betyr at vi arbeider godt tverrfaglig med trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet har fokus i helse, barnehage og skolearbeid. Vi har politisk stort fokus på bygging av gang og sykkelstier. Gjennomføring av prosjekter tar alltid lengre tid enn vi tror. Jeg tror likevel ikke jeg står her neste år uten at arbeidet med gang og sykkelstien på Mosterøy er godt i gang, og myke trafikanter er sikret over Åmøy brua til busstasjonen.


Det er veldig kjekt at bygging av universelt utformet toalett og ny nødutgang ved Askje kirke nå er på plass, Det samme er utvidelse av kirkegården på Sørbø. Dette har vært planlagt i mange år i nært samarbeid med riksantikvaren.


Harry Wandeland takke av som prest i Rennesøy i 2017 etter 16 år. Mange vil nok savne han. Me har fått ny sokneprest, Kjetil Molvik. Kjetil er godt kjent i Rennesøy, så han blir nok en god erstatning.


8. mai fikk Osvald Hodnefjell utdelt krigsveteranmedalje i Vatneleiren. Det var en flott seremoni.
Vi har sikkert flere i Rennesøy som fortjener denne påskjønnelsen, og det hadde vært fint med en melding til kommunen dersom dere kjenner til noen som har tjenestegjort for Norge i forbindelse med krigshandlinger.


Det har vært satset på gode barnehagebygg i Rennesøy. Nå er rehabiliteringen av Bru barnehage godt i gang. Det er også lagt inn penger i budsjettet for 2018 til rehabilitering av befalsmessen på Fjøløy fort.


Bofelleskapet på Eltarvåg for personer med rus/ psykiatriproblemer er blitt noe forsinket. Fylkesmannen mener den eksisterende reguleringsplanen ikke er god nok. Hjelpetilbudet til personer med rus/ psykiatriproblemer i Rennesøy har ikke vært godt nok, men i 2017 har vi fått på plass et døgnbemannet tilbud til denne brukergruppen, så nå ser vi fram til nytt bofelleskap.


Det er lagt opp til en stor satsing i Vikevåg i årene som kommer, både på bygg, park og infrastruktur. Sentrumsplanen som kommunestyret startet på i 2012 er nå vedtatt, og jeg håper det er lagt godt til rette for å lage godt og trivelig sentrum. Det er selvsagt helt avhengig av både privat og kommunal initiativ for å få realisert planen.


Kommunestyret har gjort vedtak om at vi skal ta imot 10 flyktninger i året i Rennesøy. I 2017 kom det 5 flyktninger og i tillegg 7 på familiegjenforening. Jeg hadde en fin opplevelse på teknologimessen Nordic Edge Ekspo dette året. På en av standene kom jeg i prat med en ivrig dame som var utviklingssjef i et ledende teknologiselskap. Hun spurte hvor jeg kom fra. Da jeg sa jeg kom fra Rennesøy, så jeg hun ble rørt- Hun var kommet til Rennesøy alene, som flyktning for ca10 år siden. Hun var full av lovord om personalet og den hjelpen hun hadde fått da hun kom hit. Dette er bare et eksempel på hvor viktig det er med god integrering. Her vil jeg igjen trekke fram biblioteket, frivilligsentralen og språkkafeen som viktige arenaer på dette området, men også idrettslag og andre lag og organisasjoner. Vi kan alle bidra.


Mastra hestesportsklubb har bygget ny flott ridehall på Vaula dette året. Det ligger utallige dugnadstimer og gode bidragsytere bak dette prosjektet. Det vil bli et viktig tilskudd til mer bredde i aktivitetstilbud til barn, unge og voksne i Rennesøy.


Mastra il ble nå i desember utnevnt til kvalitetsklubb av Norsk fotballforbund. Det er kun 17 klubber som har fått denne utmerkelsen i Rogaland. Mastra ser nå veldig fram til kunstgrasbane også på Mosterøy, og det er nå alt lagt til rette for i kommunen sitt budsjett.


Inntektene for årets TV aksjon gikk til Unicef. 5. klasse og stiller alltid opp som bøssebærere, og foreldrene som sjåfører. Jeg vil si tusen takk til skolen og alle som bidrog. Dette året kom Rennesøy på 8. plass i Rogaland og 90. plass i landet når det gjelde kr pr innbygger. Veldig bra. Mange barn vil få skolegang for de midlene som Unicef fikk gjennom innsamlingsaksjonen.


Det er mange som arbeider som frivillige i Rennesøy, lag organisasjoner, 4H, speider, historielag. Jeg vil takke dere alle for den innsatsen dere legger ned. Dere er et viktig bidrag til å gjøre Rennesøy kommune sin visjon « Det gode liv på dei grøne øyane» til virkelighet.


Godt nyttår til dokke alle.