Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for 2015-2019

 Kragerø Senterparti 2015-2019

Kragerø Senterparti har som overordnet mål at Kragerø kommune skal være en god og trygg kommune å bo i for alle innbyggere i alle livets faser. Senterpartiet er et selvstendig politisk sentrumsalternativ som ønsker å treffe avgjørelser på grunnlag av lokale vurderinger av hva som vi tror er det beste for Kragerø kommune. Senterpartiet vil derfor samarbeide med de partiene som gir oss størst mulig innflytelse over vår politikk.

Ny infrastruktur gjør at folk kan velge bosted mer uavhengig av fast arbeidssted. Kragerø kommune bør aktivt arbeide for å bli attraktiv bo kommune. Kommunen består av mange små sentra. Kil, Stabbestad, Skåtøy, Sentrum, Helle osv. Det er viktig at alle disse sentra blir verdsatt og kan føle seg like verdsatt.

ØKONOMI

Kommunen bruker i dag for mye penger og det er nødvendig å føre en stram økono­mistyring. Det er særlig viktig at befolknin­gen forstår de økonomiske prioriteringene.

- Det er generelt ønskelig å eie isteden for å leie.

- De økonomiske rammevilkårene for kommunen må bedres ytterligere og det må være stabilitet og forutsigbarhet i de statlige overføringene.

- Kommunen må øke sitt samarbeid med frivillige organisasjoner for å få mest mulig ut av hver bevilget krone.

NÆRING/ MILJØ

Kommunen skal ikke selv etablere arbeid­splasser, men være en effektiv og god samarbeidspartner for private og evt statlige virksomheter som ønsker å etablere seg.

Kommunen skal ansette færrest mulig, men de som er ansatt skal oppleve kommunen som en ryddig og god arbeidsgiver.

- Næringsområder må alltid være tilg­jengelig. Gjerdemyra bør vurderes i tillegg til Kragerø næringspark.

- Kalstad bør åpnes for utvikling som han­delssenter

- Kommunen bør væra en aktiv part for å legge til rette for samøvelse ved oljevern og skipshendelser

- Næringsarealer må avsettes når det utar­beides reguleringsplaner der dette er mulig, sjø nære næringsarealer er viktig.

- Selbestanden må reguleres og reduseres ved å innføre lisensjakt på sel også langs Telemarkskysten.

- Grågås bestanden bør også reduseres med jakt eller ta ut egg

- Ved etablering av nye bygg bør det vur­deres alternativ oppvarming.

- Kragerø kommune må satse langt mer på utvikling av bioenergi basert på trevirke.

- Landbruket må ha muligheter til å utvikle sikre arbeidsplasser ved at det stimuleres til tilleggsnæringer som styrker bosettin­gen på bygdene.

- Produktiv jord skal være forbeholdt land­bruket. Dyrkbar mark er næringsareal

- Kragerø kommune bør starte arbeidet med ny lokalisering av brannstasjon sammen med andre nødetater med ett formål om ett felles bygg

- Kommunen bør være en attraktiv samar­beidspartner, forutsigbar med rask og rasjonell saksbehandling.

- Miljøhensyn må alltid vurderes i ethvert vedtak. Natur og miljø må sees på som ressurser i seg selv og ikke ødelegges for kortsiktig økonomisk vinning.

- Miljøvurdering av vannet i Blindtarmen/ Kirkebukta

BOSETTING/ SAMFERDSEL

Vi ønsker og styrke mulighetene for fortsatt bosetting på de store øyene, god kom­munikasjon er et viktig element i så måte, Fergedriften i Skjærgården bør styrkes, det må fra Kommunens side sees på om det er hensiktsmessig å etablere hyppig kommu­nikasjon mellom de nye store hyttekonsen­trasjonene vi nå har og Kragerø sentrum for å avdempe en tiltagende småbåttrafikk.

- Fortsatt streng håndhevelse av boplikten

- Sp vil arbeide for videre utbygging av kommunalt vann - og kloakkanlegg i skjærgården

- Ta vare på og åpne kulturlandskapet gjennom aktiv bruk.

- Kulturlandskapet kan best opprettholdes ved å legge til rette for aktive bygdesam­funn hvor folk kan bo og trives

- Sp hegner om den private eiendomsret­ten, grunneiers interesser må vektleg­ges i større grad, offentlige inngrep må involvere alle parter på et tidlig stadium.

- Kommunen bør arbeide for god tilkny­tning til statlig veinett og jernbane. Kragerø Senterparti vil ha firefelts E18 gjennom Kragerø kommune snarest og ha jernbane med stopp i Sannidal.

- Det bør gjennomføres innbygger­avstemning før valg om kommunesam­menslåing

- Prosjektet sentrumstunellen bør settes på vent fram til kommunens økonomi forbedrer seg

- Se på nytt mulighet til å forbedre infra­strukturen med ny vei til Valberg halvøya

LEVEVILKÅR, FAMILIE OG OPPVEKST

Kommunen skal dels etablere et sikkerhets­nett og dels være en samarbeidspartner. Gjennom samarbeid med frivillige organis­asjoner, desentralisert forenings og kultur­tilbud og robust offentlig helse- sosialt og skoletilbud legges til rette for gode levekår for alle. Flyktninger skal integreres, men det er ikke bare utlendinger som skal integreres. Det er mange ensomme i alle aldre. Tilret­teleggelse av et mangfoldig foreningsliv og sosiale møtepunkt vil hjelpe menneskene til å integrere seg selv.

- Barnevernet i Kragerø må styrkes.

- Sp vil til en hver tid ha full barne­hagedekning

KULTUR OG UNGDOMSARBEID

- Frivillige lag og foreninger er svært viktige, disse må støttes økonomisk og hjelpes med tilgang til eksterne midler.

- Festivalene våre har blitt et viktig ele­ment i Kragerøs kulturliv og må støttes aktivt.

- Kragerø kommunes økonomi tillater ikke et kommunalt drevet kulturhus de nærmeste årene. Kragerø Senterparti vil derfor støtte et desentralisert forenings-og kulturliv knyttet til lokale aktiviteter over hele kommunen.

OMSORG OG HELSE

- Tjenestetilbudet innenfor hjemmehjelp og hjemmesjukepleie må være tilpasset det hver enkelt persons reelle behov.

- SP vil ha et desentralisert tilbud innen omsorg.

- Kommunen må ha gode kontrollrutiner og oppfølging av alkoholloven.

- Kommunen må ha stor fokus på forebyg­ging av eldre i tråd med samhandlingsreformen.