Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for 2015-2019

 

Skien Senterparti – Valgprogram 2015-19

 

Skien Senterparti vil at Skien skal være en god kommune å leve i for ung og gammel.  Senterpartiet er opptatt av nærmiljø og lokalsamfunn som en viktig faktor for tilhørighet og trivsel. Vi skal bidra til og legge til rette for et allsidig og variert næringsliv. Vi skal ha høye krav til et godt velferdstilbud innen barnehage, skole, helse og eldreomsorg Vi skal sikre innbyggerne et rikt og allsidig kultur- og organisasjonsliv. I tillegg som vi skal sette strenge krav til miljøvern og en bærekraftig utvikling.

 
Våre viktigste saker er:
ü  Kommunereform basert på frivillighet
ü  Miljø og Bærekraft 

ü  Sterk offentlig sektor som kan møte morgendagens utfordringer

ü  Frivillighet -Nærmiljø og Lokalsamfunn

ü  Aktiv og miljøvennlig næringskommune

 

SENTERPARTIET VIL:

Kommunereform

Først utrede Skien som selvstendig kommune gjennom reformarbeidet. 
Gjennomføre en rådgivende folkeavstemming før endelig vedtak i bystyre.
Miljø og bærekraft.

§  Sette miljøkrav til leverandører ved offentlige innkjøp

§  At oppvarmingsbehovet i kommunale bygg i skal dekkes gjennom miljøvennlige energikilder.

§  Arbeide for videreføring av fjernvarmenettet i kommunen.

§  El-Bil skal være førstevalget ved innkjøp av kjøretøy.

§  At alle kommunale bygg skal miljøsertifiseres.

§  Få på plass flere hurtigladestasjoner for El-biler.

§  Aktivt jordvern i hele kommunen.

§  40 % av all mat som kommunen kjøper inn skal være økologisk innen 2017. 

 

 

Skien som en sterk og effektiv kommune som kan møte morgendagens utfordringer. 

Si nei til privatisering av offentlig tjenester
Heve statusen til fagarbeiderne i Skien.
Øke andelen lærlinger i kommunen opp til 60 per år.      
Barn, unge og kultur
§  Bygge aktivt opp under et godt og effektivt barnevern

§  Øke med 20 stillinger i grunnskolen i Skien

§  Øke med 5 stillinger innen helsesøsterordningen.

§  Drosjetilbud i helgene for ungdom   

§  Realisere planen om nytt Bibliotek i sentrum.

§  At Skien sentrum som den naturlige møteplassen opplevelser og kultur.

Sosial, helse og omsorg
§  Helse og omsorg er et offentlig ansvar.

§  Økt grunnbemanning på sykehjem  

§  Rett til opplæring og avlastning for pårørende som mottar omsorgslønn. 

§  Garanti for omsorgsplass der du bor ved behov

§  Nytt sentrumsnært sykehjem på 60 – 80 plasser 

§  Støtte rusforebyggende tiltak i kommunen

§  Universell utforming i alle offentlige bygg.

§  4 nye avtaler for fysioterapi i kommunen

§  Arbeide hardt og aktivt for å utvikle sykehuset i Skien med blant annet stråleterapi.

Frivillighet - Nærmiljø og Lokalsamfunn

§  Opprette av et frivillighetsfond på kr. 10mill kr.

§  Fjerne betaling for lag i kommunale idrettsanlegg.

§  Tilrettelagt parkering og tilgjengelighet ved kommunens utfartsområder  

§  Bedre mobil og bredbåndsdekning i kommunen.

§  Opprettholdelse av dagens skolestruktur

Næring, samferdsel og ressursforvaltning
§  Øke boligbygging i sentrum av kommunen

§  Å synliggjøre landbruksnæringa i kommunen gjennom ny landbruksplan

§  Opprustning av de kommunale veiene i hele kommunen

§  Kjørbekk, Rødmyr, Klosterøya og Vold utvikles videre

§  Nytt hovedveinett i Grenland med bedret veiforbindelse til E18.

§  Øke verdiskapning av skogbruksressursene i kommunen.

§  Opprettholde lokalt eierskap av Skagerak energi.