Meny

Krav til byvekstavtale

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte i dag 08.02.19

Det forhandles for tiden om byvekstavtale i Trondheim og omegn. Bymiljøavtalen og miljøpakken har muliggjort betydelige investeringer i nødvendige veier, kollektivsatsing i Trondheim og gang og sykkelanlegg. Den vil kunne gi eventuelt nye avtalekommuner muligheter for bedre infrastruktur både i og mellom kommunene, slik at området kan utvikle seg til en sterk bo og arbeidsregion i fellesskap. Senterpartiet i Trøndelag vil likevel påpeke at uavhengig av en eventuelt ny avtale vil både stat, fylke og kommunene ha et klart ansvar for fortsatt investeringer og drift i nødvendig infrastruktur og kollektivtrafikk.

Bompenger skal ha et klart formål knyttet til spesifikke vei og infrastrukturutbygginger, og skal være tidsavgrensede. Bompenger som en ny, permanent skatt for å finansiere drifts og investeringsoppgaver det offentlige uansett har ansvar for tar Senterpartiet i Trøndelag klart avstand fra.

Senterpartiet i Trøndelag vil peke på følgende forhold som må forbedres i en eventuelt ny avtale. Dette gjelder både internt i miljøpakken og i arbeidet opp mot ny NTP.

1. Det er manglende kobling mellom måloppnåelse og bruken av midler og organisering av miljøpakken, gjennom uklare styringslinjer og roller. Dersom man skal kunne nå miljøpakkens mål, må organiseringen og styringen av miljøpakken tydeliggjøres, og nødvendige delegasjoner og ansvarsforhold avklares tydelig. Dette er også nødvendig for å øke effektiviteten i gjennomføringen og reduksjon av kostnadene. Senterpartiet i Trøndelag mener at flere av prosjektene er unødvendig kostbare og at det er for vanskelig med reell prioritering og politisk styring.

2. Dersom Miljøpakken skal utvides med flere kommuner må man sikre gode styringsstrukturer der alle kommunestyrene har god oversikt og reell medvirkning på vedtak som fattes. Det fordrer åpenhet både om og i politiske og administrative beslutninger.

3. Nullvekstmålet må endres til et mål om nullvekst i målbare utslipp. Antall kjørte kilometer med personbil er ikke interessant. Men Co2, Nox, støv og støy er relevant. Staten må endre målsettingene sine i tråd med dette. Vi elektrisifiserer nå deler av transportsektoren raskere enn noen hadde trodd. Kjøpsfordelene på elbil må derfor beholdes noen år til.

4. Den totale bompengebelastningen må ikke økes og innkrevingen fordeles mer rettferdig. Senterpartiet i Trøndelag foreslår å innføre 50% bomtakst for elbiler. Videre må bomsnittene endres slik at fordelingen blir mer rettferdig geografisk, evt vurdere andre teknologier for belastning som veiprising.

5. Det må satses sterkere på bedre materiell, økt frekvens og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Videre må det sørges for at kapasiteten på innfartsparkering økes betydelig slik at trafikken inn mot byen kan reduseres og folk får enkel tilgang på et stadig bedre og mer utbygd kollektivsystem.

6. Byvekstavtalen skal ikke overstyre kommunenes rett til å bestemme over egen arealpolitikk.