Meny
Sist endret: 19.08.2021 #Trøndelag
Landingsside-bilde_19092021.jpg

Vi gleder oss til å gjennomføre en politikk
til beste for Trøndelag og Norge!

Det bor folk i hele Trøndelag og Norge, i bygd og by. Det er ingen selvfølge at det er slik, og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik. Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer.

Vi vil sørge for at arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele Norge, i store og små samfunn.
Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet.

Oppvekst- og utdanningstilbud, helse- og omsorgstjenester og politi/brannvesen skal være godt utbygd over hele landet.

God beredskap krever lokal forankring.

Oversiktlige samfunn hvor alle tar vare på hverandre og har gode levekår er den beste beredskap.

Vi gler oss!

   
119A3345_utsnitt.jpg

 

Marit Arnstad, 59 år, Stjørdal
1. kandidat Nord-Trøndelag

Næringslivet driver distriktene. Det er store og små bedrifter, industri, reiseliv, fiskeri, havbruk og landbruk som til sammen utgjør det mangfoldet av private initiativ som finnes over hele landet. Lysten til å skape, til å lage noe nytt, er stor.

Næringslivet i distriktene er avhengig av risikokapital, av gode veier, av digital infrastruktur og av en god offentlig sektor med gode tjenester.

SP skal legge til rette for næringslivet i hele landet. Det er de som skal skape ny vekst etter pandemien.

Vi skal sørge for å få flere mennesker i jobb og å redusere sosiale og geografiske forskjeller i samfunnet. Vi vil ha et bedre Norge der alle får en sjanse, og der store system ikke gjør menneskene små.

119A7190_Moe.jpg

Ola Borten Moe, 45 år, Trondheim
1. kandidat Sør-Trøndelag

Vi trenger ei ny regjering som arbeider for vekst og utvikling i hele landet.

Senterpartiet har store ambisjoner om utbygging av velferdssamfunnet, offentlige tjenester, veier og jernbane for å sikre likeverdige muligheter i by og bygd.

Naturen skal forvaltes og innenfor bærekraftige rammer, og staten skal brukes aktivt for å nå de målene vi setter oss.

Vi vil ha mindre byråkrati og statlig styring, og mener at enkeltmennesket er viktigere enn store systemer.

GAL_19404_210997_3728701_1

Per Olav Tyldum,57 år, Overhalla
2. kandidat Nord-Trøndelag

Min viktigste oppgave blir å være regionens talsperson i Stortinget. Tema som verdiskaping, lokalt folkestyre og trygghet er noen av de viktigste sakene som jeg ønsker å jobbe for.

Mitt mål er å kunne bli et bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå.

Derfor inviterer jeg til godt samarbeid og dialog mellom innbyggere, dyktige folkevalgte i kommunene og landets øverste, politiske organ.

Jeg ønsker å være din nordtrønderske stemme på Stortinget!

 

Heidi Greni,
2. kandidat Sør-Trøndelag

Jeg vil kjempe for at alle skal få bygge og bo der de selv ønsker, både på bygda og i byen.

Vi vil ha gode tjenester nært folk, sterke kommuner og aktiv bredbåndsutbygging.

Et lønnsomt landbruk med aktive bønder i hele Norge er viktig for en bærekraftig matproduksjon.

GAL_19404_210997_3728704_1

Tomas Iver Hallem, 45 år, Verdal
3. kandidat Nord-Trøndelag 

Et viktig grunnlag for at man skal kunne ha et godt liv er at man kan skape noe i et større fellesskap gjennom arbeid.

Et lønnsomt næringsliv i vekst og utvikling er avgjørende for å skape nye arbeidsplasser.

Vi må utvikle gode utdanningsinstitusjoner som støtter oppunder samfunnets behov og bygge infrastruktur som gjør at man kan bo og virke i alle deler av Trøndelag/landet.

GAL_19404_210997_3728710_1

Maren Grøthe,
3. kandidat Sør-Trøndelag

Gjennom et godt og bredt utdanningstilbud og en aktiv politikk, for å skape sterke lokalsamfunn og arbeidsplasser, skal vi sørge for at det er godt å vokse opp og bosette seg i hele Trøndelag.

Jeg vil være en sterk stemme for trøndersk ungdom på Stortinget, og ta et ekstra ansvar for å løfte saker som angår dem.

GAL_19404_210997_3728709_1

Dorthea Elverum, 25 år, Stjørdal
4. kandidat Nord-Trøndelag

Jeg vil være en stemme for ungdom og unge voksne som stortingskandidat.

For meg er det viktig at Trøndelag er et attraktivt fylke for kommende generasjoner, da må vi ha gode skoletilbud, jobbmuligheter, bolig og gode lokalsamfunn.

Vi trenger gode skoler i hele Trøndelag, både videregående og høyere utdanning.

Det må satses på både teoristerke og praktisk anlagte elever slik at man kan søke seg til jobber man trives i.

GAL_19404_210997_3728707_1

Geir Arild Espnes, 4. kandidat Sør-Trøndelag

Kommunene trenger bedre økonomi for å gi bedre tjenester.

Vi trenger en beredskap over hele Norge som gjør at innbyggerne kan føle seg trygge på at hjelpen kommer raskt når det trengs.

Flere saker må avgjøres nært folk, lokaldemokratiet må derfor styrkes.

 

Denne artikkelen ble først publisert 02.06.2021