Vannkrafta har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig på 1900-tallet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norske konsesjonslover vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser i store deler av landet. I Agder er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Eramet i Kvinesdal, Alcoa på Lista, Elkem og Glencore i Kristiansand, Hydro i Vennesla og Saint-Gobain i Lillesand er viktige bedrifter både for lokalsamfunn og for regionene på Agder.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Agder. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. I tillegg er to nye kabler under planlegging. Krafta vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia. I sin nettplan forutsetter EU at Norge må firedoble sin eksport de neste 20 årene.

 Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. Med flere overføringskabler får vi et europeisk strømmarked med høye priser. Da vil EUs konkurranseregler slå inn som forbyr å skjerme norsk industri. I tillegg får vi EUs energibyrå ACER og RME som vil overvåke og vedta regler som sikrer at strømmen flyter etter markedshensyn, ikke nasjonale hensyn.

 I denne situasjon fremmes det nå forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER i fremtiden fatte bindende flertallsvedtak.

Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet.

 Professorer ved alle de tre ledende fagmiljøene for jus i Norge – Oslo, Bergen og Tromsø mener en tilknytning til ACER må behandles etter grl. § 115. Denne vurderingen er Vest-Agder Senterparti helt enig i.          

Vest-Agder Senterparti mener at norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber Regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER og RME.