Meny

Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Sist endret: 27 09 2020

Å legge til rette for en god utdanning for alle er ressurskrevende. Men det er også helt grunnleggende for å øke verdiskapingen, øke skatteinngangen, redusere utenforskap og barnefattigdom, oppnå høyere livskvalitet, bedre helse og utjevning av sosiale ulikheter. Å legge til rette for god utdanning er rett og slett smart.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet et forslag til regional planstrategi hvor bærekraftsmålene har en sentral plass. Bærekraftsmål 4 handler om god utdanning; sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Skal vi få til en god utdanning må vi samarbeide med kommuner og universitetet vårt om et helhetlig opplæringsløp fra barnehage til høyere utdanning. Et godt grunnlag legges tidlig, og vi må sikre god kvalitet på opplæringen og de gode overgangene. Karriereveiledningen må styrkes helt fra grunnopplæringen for å gi bedre muligheter til den enkelte. Senterpartiet vil ha tettere samarbeid mellom rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og karriereveiledningen ved universitetet. Et godt samarbeid på tvers av utdanningsorganisasjonene vil gi en bedre faglig rådgivningstjeneste som igjen kan gi økt motivasjon, flere «riktige» valg og dermed bedre faglige resultater og økt gjennomføring.

Et viktig tiltak for å nå målet om god utdanning er fokus på læreren. Gjennom pedagogisk trygge og faglige kompetente lærere skal elevene ha mulighet til å utvikle sine ferdigheter og sitt potensial. Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver, og vil gi læreren et profesjonelt handlingsrom. I tillegg til lærere trengs det faglige sterke team rundt elevene med helsesykepleiere, skolepsykolog, miljøarbeider, rådgiver og sosionom. Senterpartiet er opptatt av at hver enkelt elev blir sett, og mer fokus på tiltak som fremmer trivsel og læring.

Det hjelper lite å ha en utdanning som arbeids- og næringslivet ikke vil ha. Et tett samarbeid med arbeids- og næringsliv er derfor helt sentralt. Undersøkelser fra Nav og NHO viser at det særlig er vanskelig å rekruttere folk innen bygg og anlegg, og helse- og sosialtjenester. De videregående skolene skal være regionale utviklingsaktører og samarbeide tett med lokalt nærings- og samfunnsliv og Universitetet i Sørøst-Norge. Rådgivningstjenesten vår må ha sterkere fokus på yrkesfag, vi må skaffe flere lærlingplasser og bedre kvaliteten på fagopplæringen i samarbeid med næringslivet. Dette er viktig for å gjøre utdanningene relevante og for å kvalifisere elevene til det som vil møte dem ute i bedriftene, både i læretida og etter hvert i arbeidslivet.

NHO rapporterer om at vårt næringsliv mangler kompetanse på fagskolenivå. Da må vi svare opp med å styrke fagskolen. Senterpartiet vil utvikle fagskoletilbudet som en høyere yrkesfaglig utdanning som skal dekke et samfunnsbehov som ikke kan dekkes av universitets- og høyskoleutdanninger. Dette for å kunne dekke kompetansebehovet i primærnæringene, bygg- og anleggsbransjen, samt helse- og omsorgssektoren.

Hver dag pendler masse kompetanse ut av fylket vårt til for eksempel Oslo-området. Det er koselig at disse arbeidstakerne ønsker å bo i fylket vårt, men fylkeskommunen bør jobbe aktivt for å skape flere attraktive og kunnskapsintensive arbeidsplasser her. Fylkeskommunen må legge til rette for å styrke koblingen mellom forskning, forvaltning og næringsliv. Kompetansebyen i Grenland er et godt eksempel på dette. Et attraktivt fylke vil også generere enda flere arbeidsplasser innen service, kultur og handel.

Hvis Vestfold og Telemark fylkeskommune skal lykkes er det helt avgjørende at vi har gode planer og strategier for opplæring, næring, forskning og innovasjon.
Planstrategien sendes nå ut på høring. Senterpartiet håper på mange gode innspill som vi kan ta med oss i det videre arbeidet for å utvikle Vestfold og Telemark til det beste for våre innbyggere.