Meny
2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Jill Eirin Undem, fylkestingrepresentant for Senterpartiet

Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten landet. Sp mener vi må bruke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - og ta ansvar.

Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden 

Vestfold og Telemark er et godt sted å bo. Vi har vakker natur fra sjø til skog til fjell – et yndet område for de som vil oppleve natur og kultur – og for filmproduksjon. Vi har landets beste matjord, store arealer med skog, godt med vannkraft og mineralressurser. Regionen er nest størst i landet på industri. Vi har en stor næringsmiddelindustri som produserer varer som vi ellers måtte ha importert, og gjennom presisjonsteknologi kan klimagassutslippet fra produksjon og videreforedling reduseres. Tømmer er en betydelig ressurs i regionen som er viktig for framtidig grønn næringsutvikling. Etterspørselen etter tømmer vil antakelig øke fremover, da tre vil kunne erstatte en rekke produkter som i dag er oljebasert. I bergverksindustrien er det store muligheter med spennende funn på blant annet Fensfeltet i Nome. Marine næringer har et stort potensiale. Vestfold og Telemark er rett og slett mulighetenes fylke.

Men ikke alle tar del i denne gleden. Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten landet. Mange står utenfor. Alt for mange har ikke en jobb å gå til. Mange har ikke rett kompetanse. 20 % av elevene våre fullfører ikke og består ikke videregående skole. En del av disse dropper ut fordi de ikke har lærlingplass. 8 % av unge mellom 16 og 25 er verken i utdanning eller jobb. Antall unge uføre øker. Ved utgangen av februar hadde vi 8.915 arbeidsledige i Vestfold og Telemark. I tillegg har vi 5198 personer delvis ledige. 15.436 personer stod som registrerte arbeidssøkere. Spesielt mange unge menn uten videregående skole står utenfor arbeidslivet. Det bekymrer.

Vi har rett og slett ikke råd til at så mange mennesker står utenfor arbeidslivet. Samtidig vet vi at næringslivet vårt sårt trenger kompetent arbeidskraft.

Vestfold og Telemark har et innovativt næringsliv med tette koblinger mellom industrien og forskningsmiljøer. Regionen vår er blant landets beste på FoU-utgiftene per sysselsatt. Hovedtyngden av FoU blir utført i prosessindustri, petroleumsvirksomhet, maritim sektor og helsesektoren.

Det grønne skiftet krever økt innovasjonstakt i næringslivet og offentlig virksomhet. Vi har et uforløst verdiskapingspotensial innen miljøvennlig energi. Det er muligheter for å utvikle arbeidsplasser og eksportinntekter i såkalte grønne elektriske verdikjeder. Et prosjekt i regi av NHO peker ut fornybar energi globalt, havvind, hydrogen, batterier, maritim sektor og kraftsystemer/lading på veier som svært aktuelle.

Sp mener vi må bruke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - og ta ansvar. Vi må få flere folk i jobb, vi må legge til rett for å utdanne folk med rett kompetanse og vi må bidra til å utvikle fremtidens arbeidsplasser. I mine øyne er dette fylkeskommunens viktigste oppgave: å koordinere dette arbeidet.

Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden. Sammen må vi lage de gode arenaene for kompetanseheving og livslang læring. Sammen må vi utvikle de fleksible løsningene for å få med oss flest mulig av de som står utenfor. Sammen må vi pushe på hverandre, utfordre, tenke nye tanker. Sammen skal vi utvikle Vestfold og Telemark til et godt sted – ikke bare for folk flest, men for alle.

Sp heier på etablering av nettverk for verdiskaping og kompetanse og støtter rådmannens innstilling i saken.