Meny
Bli medlem

Med kunnskap skapes fremtidens arbeidsplasser

Sist endret: 27.09.2020 - Jill Eirin Undem #Tønsberg

Menneskene og deres kunnskap er de viktigste ressursene et land har, skriver Jill Eirin Undem.  Kunnskap er nødvendig for å møte de utfordringer samfunnet vårt står overfor i årene som kommer, skape fremtidens arbeidsplasser og for at Norge skal kunne hevde seg internasjonalt.

Norge er en kunnskapsnasjon

Senterpartiet vil styrke den yrkesrettede fagskoleopplæringen. Personer med fagskoleutdanning har både praktisk og teoretisk kompetanse. Denne kombinasjonen er svært attraktiv for næringslivet. Det må opprettes flere studieplasser ved fagskolene. Disse må sikres finansiering og høy faglig kvalitet. Det er en forutsetning at utvikling av utdanningene skjer i tett samarbeid med næringslivet. Høyere yrkesfaglig kompetanse må verdsettes på samme måte som høyere akademisk kompetanse. I tillegg bør utdanningssystemet bli mer fleksibelt, slik at elever og studenter kan bevege seg mellom ulike deler av utdanningssystemet og få innpass av fag på tvers av fagskole- og høyskoleutdanninger.

Senterpartiet vil jobbe for en storstilt satsing på fastlandsindustri og videreforedling av Norges rike naturressurser basert på fotosyntese, vannkraft, solceller, jordvarme og havvind. Tilgang på ren kraft til en konkurransedyktig pris er et viktig fortrinn for norsk industri. I tillegg har Norge unik kunnskap og kompetanse innen blant annet miljøteknologi.

Basisfinansieringen av universitets- og høyskolesektoren bør økes og resultatfinansieringen begrenses til områder som er av særlig interesse for landet. Det må satses på hav og maritim næring, klima, miljø og energi, teknologi og samfunnssikkerhet som områder.

Samfunnet og arbeidsmarkedet endres raskt. Høyskolene og universitetene må klare å tilpasse seg de omstillingene og behovene som oppstår. Derfor må høyere utdanning være tett koblet på arbeidslivet. Kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og tverrfaglighet må stå sentralt. Arbeidslivsrelevans må være gjennomgående. Alle studenter bør få tilbud om studiepoenggivende praksis som del av studiet. Det må utvikles programmer som sikrer arbeidslivet den kompetansen som trengs gjennom praksis, som for eksempel industrimaster hvor studenten studerer 50 prosent og jobber 50 prosent i en relevant bedrift etter modell fra Universitetet i Sørøst-Norge. På denne måten kan bedriften være med på å forme sin kandidat, samtidig som bedriften får tilgang til den siste forskningen.

Kontakt mellom forskningsmiljøene og samfunnet ellers er avgjørende for å sikre praktisk bruk av forskningsresultat i næringsutvikling, forvaltning og samfunnsutvikling. Forskningsresultater må kommersialiseres slik at forskningen kan danne grunnlag for innovasjon og gründervirksomhet. Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvaliteten og relevansen i forskning og høyere utdanning generelt. Det må legges til rette for at næringslivet bidrar mer i finansiering av forskning. Dette kommer også næringslivet til gode. Satsing på forsking, høyere utdanning og teknologiutvikling skal bidra til at Norge når klima- og miljømålene. Med kunnskap skaper vi fremtidens arbeidsplasser.

Innlegget har stått på trykk i flere aviser i Vestfold

Denne artikkelen ble først publisert 26.04.2019