Her er hovedessensen i Sp sine innlegg:

Terje Riis-Johansen:

Det vil være en overdrivelse å si at det har vært et folkekrav om å få slått sammen Telemark og Vestfold.

Det vil og være en overdrivelse å si at vi som Fylkespolitikere har stått på barrikadene – for å få dette gjennomført.

Vi må vel tvert i mot kunne si at engasjementet for IKKE å få dette gjennomført – har vært stort.

Det har variert litt etter politisk tilhørighet.

Det har variert litt etter geografisk plassering.

Men kan nok allikevel oppsummeres under en kort – felles setning:

Mangel på nye oppgaver. 

Grovt sett skal de nye regionene gjøre det samme som dagens fylker i dag gjør:

Drive videregående skoler, drifte fylkesveier, utvikle nærings- og kulturlivet – og holde orden på tannhelsen til befolkningen.

Det er ikke små oppgaver.

Men der er oppgaver fylkene løser bra – med dagens organisering. 

Regjering og Stortingsflertall vurderer dette annerledes. Det har vi argumentert mot.

Noen av oss ganske sterkt.

Andre mer moderat. 

Uansett.

I dag er dagen for å konkludere med at den debatten nå er et tilbakelagt stadium.

Beslutningen er tatt.

Telemark og Vestfold blir et fylke/region fra 1/1 2020.

 

Nå er vår jobb å sørge for at det blir en bra region.

                For folk.

                For næringsliv.

                For Klima, miljø, utvikling og forbedring.

Jeg trur det er mulig.

 

For det første:

·        Ja, vi blir en region med mye folk – men ikke flere enn at det skal være mulig å skape en «Vi-følelse».

·        Ja, vi blir  en region med mange mil fra sør-øst til nord vest. Men ikke så fryktelig mange flere en i dag.

To av Utkantene i dagens Telemark – hva gjelder kjøreavstand er Haukeli og Kragerø.  Det er ca 3.5t kjøretur.

To av ytterpunktene i den nye regionen blir Haukeli og Tønsberg

. Google sier 4t kjøretur.

Det er lenger – men ikke mye lenger.

 

Hvis Skien blir ny regionhovedstad får ingen i den nye regionen lenger kjøreveg til  regionhovedstaden – enn hva situasjonen i dagens Telemark er.

Haukeli , Tessungdalen og Åmdals verk vil fortsatt være de stedene som er lengst unna regionhovedstaden. 

 

Så, når Regjeringen først skulle tegne nytt kart – så kunne de absolutt valgt dårligere løsninger enn hva de nå har gjort.

Kathrine Kleveland:

Som Senterpartipolitiker er det jo ingen hemmelighet at det ikke var dette som vi i Senterpartiet ønsket oss, men nå innser jeg at løpet er kjørt og at da må vi se framover

Som medlem i forhandlingsutvalget har vi jobbet konstruktivt, og jeg mener også at vi er ganske nær hverandre og må få til felles løsninger.

Nå må vi få finne veien videre og felles mål. Vårt ansvar som folkevalgte er å finne gode løsninger for innbyggerne. Det er vår jobb å motivere, engasjere og se framover for en ny fylkeskommune.

 

Jeg har som Gunn Marit Helgesen vært opptatt av at vi som en ny enhet skulle finne et nytt navn sammen, men innser at det ser ut til å bli vanskelig, og mener vi nok skal bli enige.

 

I forhandlingsutvalget har de ansatte vært med hele veien, og vi må ikke glemme vårt ansvar for gode løsninger for de ansatte

Senterpartiet er en forvarer for fylkeskommunen, og dermed er vi opptatt av hvilke oppgaver vi vil få og har store forventninger til Ekspertutvalgets forslag, og at vi vil få nye oppgaver.

Når vi skal videre nå, må vi få gode arbeidsgrupper og komiteer, så flere enn fellesnemda kommer i gang med arbeidet videre.

Som politiker i utvalg for kultur idrett og folkehelse, vil jeg si noe om hvor viktig kultur er. Telemark er et kulturfylke og dere ser at vi i Vestfold starter alle våre fylkesting med kulturinnslag. Det satser jeg på at vi fortsatt skal kunne gjøre sammen med dere i et fylkesting med nye oppgaver som vi regner med at vi får fra deg, Chaffey!

Beate Marie Dahl Eide:

 

Eg er glad i folkestyret vårt og er glad i fylket mitt. Og eg er litt politisk nerd og er glad i fylkeskommunen.

 

Det var ikkje for å slå sammen Vestfold og Telemark eg gikk inn i fylkespolitikken. Det var for å gjere Telemark litt betre. No skal Telemark utviklast vidare saman med Vestfold. Vi har ikkje noko anna val enn å lukkast med den jobben i fellesskap. Balanse i fellesnemnda er ein viktig del av det.

 

Eg har med meg Obama hit idag, fordi eg har eit håp. Eit håp om at regjering og storting meinar alvor, at vi skal få fleire store oppgåver, virkemiddel, økonomi og makt til å styre utviklinga i vårt fylke.

Vi har hatt oppgåvefordelingsutvalg før. Uten nevneverdig resultat.

Eg håpar det denne gongen blir fatta gode vedtak i stortinget. Ikkje minst må staten gå i seg sjølv og gje staten ei inndeling som harmonerar med dei nye regioninndelingane.

 

Telemark og Vestfold er ein region med geografiske avstandar.

Avstandane ser ulike ut, etter kor vi sjølv står.

Fylkeshovedstad er viktig. Skien ligg slik plassert at det for store delar av Telemark er for langt å dagpendle, Tønsberg ligg enda lenger unna. Vi må huske at store delar av Telemark ikkje ligg langs E18. Når vi snakkar om fylkeshovedstad, så må den fyllast med innhold og faktisk lokalisering av arbeidsplassar. Det å spre kompetansearbeidsplasser ikkje berre i Skien eller Tønsberg, men i heile det nye fylket er viktig. 

Avstand er ikkje berre geografi. Avstand handler også om identiet. Og det å bruke både Telemark og Vestfold vidare i namnet er viktig for at alle føler at ein høyrer til. Og med Telemark først i alfabetet så kling Telemark Vestfold veldig godt. Og så må vi passe på nynorsken i det nye fylket. 

Eg starta med å seie at eg er glad i fylkeskommunen. Det handlar og mykje om dei dyktige tilsette vi har, som er oppriktig engasjert og jobbar for å gjere fylket vårt litt betre kvar dag. Det at reformen vert fylt med innhold og at det vert finansiert er heilt avgjerande for å få behalde dei dyktige tilsette vi har i dag i begge fylker. 

Vi må sørge for ei god politisk styring av det nye fylket. Vi må ha folkevalgte med tid og rom for å drive politisk arbeid, bruke tid på å gjere oss kjent med heile den nye regionen, ta avgjerder basert på god lokalkunnskap og felles forståelse. Vi er komme langt i teknologisk utvikling, men det har ein eigen verdi å sitte rundt samme bord, vere på samme befaring, møte dei samme menneska, og sjå kvarandre i auga når ein tek avgjerder. Eg håpar ikkje departementet om få år kjem tilbake med sparekniven over fylka. For verken tjenesteyting, utviklingsarbeid eller folkestyre er gratis. Og Chaffey: vi vil ha tilbake dei regionale utviklingsmidlane våre! 

Vi blir eit fylke, men folk framleis bur der dei bur, sjølv om vi blir fleire i sum, og vekta blir tung rundt E18. vi skal levere tenester og utvikle heile det geografiske området. Finansieringa av dei nye fylka må gje oss rom for å levere framleis gode tenester i framtida. 

Eg har eit håp om at vi får til å dra lasset i lag, finn gode arbeidsmåtar, felles plattform å arbeide utifrå og at vi er rause med kvarandre. Då vil det helst gå godt med Telemark Vestfold framover