- Det må legges til rette for økt produksjon og etterspørsel etter biogass som et viktig klimatiltak, sier Per Harald Agerup, 1. nestleder i Vestfold senterparti. Her i Vestfold har vi svært gode erfaringer gjennom Greve Biogass og "Den magiske fabrikken".

- Og så må det innføres obligatorisk sortering og innsamling av matavfall, legger fylkesleder Kleveland til. 

Høringsinnspillet fra Vestfold Sp kan du i sin helhet lese her:

Innspill til behandlingen av Meld. St. 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi».

Vestfold Senterparti viser til behandlingen av Meld. St. 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» i Energi- og miljøkomiteen. Det er behov for at meldinga ved behandlingen i Stortinget følges opp med konkrete tiltak og ikke bare god beskrivelse og intensjoner. Vi har følgende innspill til den videre behandlingen av meldinga:

1. Det må legges til rette for økt produksjon og etterspørsel etter biogass som et viktig klimatiltak. Vi mener det er særlig behov for å stimulere til biogassproduksjon med utgangspunkt i husdyrgjødsel ved avfallsanlegg. I Vestfold har vi meget gode erfaringer gjennom Greve Biogass/Den magiske fabrikken. Vi foreslår følgende tiltak:

  • Ved bygging av nye industrielle anlegg for produksjon av biogass basert på matavfall må det legges inn krav om å ta inn husdyrgjødsel i produksjonen.
  • Det bør legges til rette for egne investeringstilskuddsordninger hos Enova til avfallsanlegg som tar imot husdyrgjødsel til biogassproduksjon i forbindelse med matavfall
  • Det bør etableres støtteordninger gjennom Enova som stimulerer til etablering av bedre infrastruktur for bruk av biogass
  • Avgiftsregime for personbiler og tungtransport må likestilles bruk av el og hydrogen
  • Det offentlige har et særlig ansvar for å være med å skape et marked for lavutslippsløsninger og bør gå foran å velge slike løsninger
  • Etablering av infrastruktur må stimuleres

 

2. Det må stilles kvalitetskrav til biogjødsel som bønder mottar i retur fra industrielle biogassanlegg, som ivaretar hensynet til trygg mat og bondens rettssikkerhet dersom uheldige situasjoner oppstår

3. Obligatorisk sortering og innsamling av matavfall må innføres

4. Alt innsamlet matavfall må brukes til å produsere biogass

5. Produksjon av biodrivstoff basert på norsk trevirke må stimuleres kraftig

6. Det må sikres effektive og landsomfattende returordninger for alle plastfraksjoner i landbruket

7. Sikre at alle næringsdrivende har tilgang til å levere plantevernmiddelrester vederlagsfritt