Senterpartiet er fornøyd med at utvalget som i dag la fram sin innstilling til overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene  har gjentatt  mange av forslagene som Senterpartiet fremmet ved behandlingen av regionmeldingen i Stortinget i 2016. Nå må regjeringen følge opp, både når det gjelder utvalgets forslag til oppgaver og ved å gi fylkene økonomisk rom til å løse oppgavene , sier fylkesleder Kathrine Kleveland.

- Senterpartiet fremmet allerede våren 2016 forslag til en rekke oppgaver som burde overføres fra stat til fylkeskommunene. Oppgaveutvalget støtter Senterpartiet i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge  og mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.

Oppgaveutvalgets innstilling sendes nå på høring. Høringsfristen settes til seks uker har statsråd Mæland opplyst.  Hun begrunner kort høringsfrist med behov for rask behandling for å få oppgavereformen vedtatt før fylkene slås sammen fra 2020.

- Statsråden er ny, men hun bør vite at seks uker er for kort tid til at fylkestingene og kommunestyrene får tid til å si hva de mener om overføring av oppgaver og myndighet. Dette må statsråden gi oss bedre tid til, sier Kathrine Kleveland som fulgte framleggingen fra temating om regionreformen i forkant at fylkestinget i Vestfold, og avslutter: - Dette minner om overkjøring av lokaldemokratiet. En tar ikke høringen på alvor.