I 2020 vil Telemark og Vestfold danne en ny region. I en ny og større region vil fritt skolevalg i hele regionen by på utfordringer for de videregående skolene i områder med få innbyggere. Dette kan føre til et sterkt press på noen skoler, fortrinnsvis i byene. De mindre skolene vil få utfordringer med å kunne opprettholde bredde i utdanningstilbudet, noe som kan føre til små fagmiljøer som igjen kan gå utover kvaliteten på opplæringen. I verste fall kan det føre til nedleggelse av skoler i områder med få innbyggere, noe som fører til lengre reisevei for elevene i Vestfold og Telemark fylke, muligens hybeltilværelse.

En utvikling mot lenger reisevei for elevene i distriktene vil også være uheldig med tanke på miljøet.

Samtidig er det viktig å sikre valgfriheten til elevene til å selv velge hva slags hverdag de ønsker. Det kan være mange grunner til å velge en annen skole enn nærskolen. For eksempel at man ønsker å møte et nytt miljø, enten grunnet mobbing eller fordi man har venner fra andre områder som man ønsker å gå på skole med. Det kan også være mer praktiske grunner, som at man driver med en fritidsinteresse utenfor skolen som ligger geografisk nærmere den ene skolen enn den andre. Faglige behov og ønsker må også ligge til grunn.

Telemark har i dag to inntaksområder for videregående skole, og Vestfold Senterparti ønsker en videreføring av dette i tillegg til å opprette et eget inntaksområde for Vestfold. Det vil da være fritt skolevalg innenfor inntaksområdet. Dette sikrer dermed valgfriheten til elevene som ønsker å søke seg til andre skoler enn den som er nærmest.

Uttalelse fra årsmøtet i Vestfold Senterparti