Nei til EUs energiunion

Ren og billig vannkraft er grunnlaget for det moderne Norge. I over hundre år har streng nasjonal styring og kontroll skapt norske industriarbeidsplasser, gitt oss velferd og teknologisk forsprang på flere felt.

Stortingsflertallet kan om kort tid komme til å gi bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (ACER) og knytte oss til EUs energiunion. Spørsmålet blir avgjort allerede i midten av mars.

I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. EUs mål er at energi skal flyte fritt over landegrenser med god nok kapasitet til å utjevne prisforskjeller.

Økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi høyere strømpriser. Regler for handel gjennom kabler vil bli fastsatt av EUs energiunion som kan pålegge land som er tilsluttet å bygge flere kabler for å utjevne prisforskjeller. Da vil EUs konkurranseregler forby å skjerme norsk industri. I tillegg får vi ACER som vil overvåke og vedta regler som sikrer at strømmen flyter etter markedshensyn, ikke nasjonale hensyn.

Både forslaget om å tilslutte seg EUs energiunion og behandlingsmåten det legges opp til, er fullstendig uakseptabelt. Dette dreier seg om suverenitetsavståelse og må bli behandlet etter Grunnlovens § 115 som krever 3⁄4 flertall.

Vestfold Senterparti krever at folket, gjennom norske myndigheter, skal ha uinnskrenket styringsrett over våre fantastiske naturressurser. Norge må beholde nasjonal kontroll og råderett over energipolitikken vår – arvesølvet vårt:

 

 Nærskoleprinsipp i videregående skole

 Vestfold Senterparti vil beholde Vestfold som et inntaksområde for videregående skolen.

I 2020 vil Telemark og Vestfold danne en ny region. I en ny og større region vil fritt skolevalg i hele regionen by på utfordringer for de videregående skolene i områder med få innbyggere. Dette kan føre til et sterkt press på noen skoler, fortrinnsvis i byene. De mindre skolene vil få utfordringer med å kunne opprettholde bredde i utdanningstilbudet, noe som kan føre til små fagmiljøer som igjen kan gå utover kvaliteten på opplæringen. I verste fall kan det føre til nedleggelse av skoler i områder med få innbyggere, noe som fører til lengre reisevei for elevene i Vestfold og Telemark fylke, muligens hybeltilværelse.

En utvikling mot lenger reisevei for elevene i distriktene vil også være uheldig med tanke på miljøet.

Samtidig er det viktig å sikre valgfriheten til elevene til å selv velge hva slags hverdag de ønsker. Det kan være mange grunner til å velge en annen skole enn nærskolen. For eksempel at man ønsker å møte et nytt miljø, enten grunnet mobbing eller fordi man har venner fra andre områder som man ønsker å gå på skole med. Det kan også være mer praktiske grunner, som at man driver med en fritidsinteresse utenfor skolen som ligger geografisk nærmere den ene skolen enn den andre. Faglige behov og ønsker må også ligge til grunn.

Telemark har i dag to inntaksområder for videregående skole, og Vestfold Senterparti ønsker en videreføring av dette i tillegg til å opprette et eget inntaksområde for Vestfold. Det vil da være fritt skolevalg innenfor inntaksområdet. Dette sikrer dermed valgfriheten til elevene som ønsker å søke seg til andre skoler enn den som er nærmest.

Lytt til innbyggerne i Tønsberg; nei til datalagringssenter på Tveiten

I oktober 2017 ble det kjent at Tønsberg kommune ville utrede datalagringssenter på Tveiten på Barkåker. Arbeidet med saken er preget av hastverk og manglende konsekvensutredninger.

I gjeldende kommuneplan er det aktuelle området regulert til LNF. Det planlagte datalagrinssenteret på Tveiten vil ta 700 da – et område som er svært viktig for friluftsaktiviteter for innbyggerne på Barkåker. Innbyggerne på Barkåker har vist stort engasjement mot datalagrinssenteret i dette området.

Vestfold Senterparti mener innbyggerne må høres. Innbyggernes livskvalitet må settes i fokus, grønne arealer og et trygt lokalmiljø er viktig. Vestfold Senterparti vil si klart nei til datalagring på Tveiten. Samtidig ønsker ikke Senterpartiet å være negative til etablering av datalagringssentraler. Gulliåsen, som ligger inne i gjeldende kommuneplan i Tønsberg som fremtidig industriområde, kan være en alternativ plassering for en datalagringssentral. En slik plassering vil ikke berøre friluftsinteresser i særlig grad.