Meny
Bli medlem

Sps forslag til statsbudsjett for 2020: BEREDSKAP

Sist endret: 27.09.2020

Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor i landet man bor. Å sørge for befolkningens sikkerhet er en av de viktigste oppgavene politikerne skal løse. Folk skal være sikre på at Norge kan forsvares både i krig og i krisesituasjoner.

Senterpartiet mener at beredskapen i Norge ikke er god nok. For å styrke beredskapen presenterer vi derfor en beredskapspakke på hele 3,3 mrd. kroner.

Det er bred enighet i Norge om at NATO fortsatt skal være en bærebjelke i norsk forsvarspolitikk, slik det har vært i mer enn 70 år. NATO gir oss trygghet, men også plikter. Vi plikter å opprettholde og utvikle vår egen og NATOs felles evne til å stå imot angrep. Regjeringen har i flere år utsatt og nedprioritert helt nødvendige grep og investeringer i Hæren og Heimevernet. Senterpartiet legger i vårt alternative budsjettforslag inn en styrking av Hæren på 750 mill. kroner for å sikre oppgradering av nye stridsvogner så snart som mulig, bevare 2. bataljon og opprettholde en egen helikopterstøtte til Hæren.

Den militære beredskapen er svekket og sentralisert de siste årene. Regjeringen har fjernet 5000 soldater fra Heimevernet og lagt ned Sjøheimevernet. Senterpartiet legger i vårt budsjettforslag inn midler til 5000 flere soldater i Heimevernet, innkjøp av våpen og personlig utrustning og midler til å gjenopprette Sjøheimevernet.

Den såkalte «nærpolitireformen» har ført til den største sentraliseringen i politiets historie. Vi er avhengige av å ha et tilstedeværende og kompetent politi for å sikre tryggheten til folk i hele landet. Senterpartiet ønsker å styrke og fornye politiet, men nektet å godta regjeringens sentralisering av etaten. Vi foreslår derfor over en halv milliard kroner i økte midler til politiet, sammenlignet med regjeringens forslag. Dette vil gjøre det mulig å styrke påtalemyndigheten og starte et etterforskningsløft. Det er avgjørende at saker blir prioritert og oppklart, hvis ikke vil tilliten til politi og rettsvesen svekkes. Senterpartiet setter også av midler til flere høysikkerhetsplasser i fengslene og til å ansette flere ferdigutdannede politifolk fra Politihøgskolen.

Senterpartiet mener at den midlertidige grensekontrollen i Norge bør fortsette. Vi ser en økt tendens til ulovlig import av våpen, samtidig som problemet med menneskesmugling og smugling av narkotika og andre ulovlige substanser fortsatt er urovekkende stort. Senterpartiet foreslår derfor å bevilge 150 mill. kroner ekstra til nasjonal grensekontroll for å styrke politiets og tolletatens innsats langs grensene.

Senterpartiet foreslår også å bevilge 550 mill. kroner i en ras- og flomforebyggende pakke for å bidra til økt sikkerhet for innbyggere i hele Norge.

Senterpartiet anerkjenner matsikkerhet som en av bærebjelkene i samfunnsberedskapen, og foreslår derfor å bevilge 30 mill. kroner til beredskapslagring av matkorn og såkorn, samt 40 mill. kroner til bekjempelse av antibiotikaresistens innen matproduksjon og humanhelse.Videre i vårt alternative statsbudsjett for 2020 vil du finne en gjennomgang av Senterpartiets budsjettprioriteringer på alle samfunnsområder. Statsbudsjettet er bare ett av flere styringsinstrumenter. Det er summen av mange politiske beslutninger, i tillegg til de økonomiske prioriteringene, som påvirker innhold, organisering og struktur.


ET STERKT FORSVAR
+ 750 mill. kroner til Hæren
+ 250 mill. kroner til Heimevernet og gjenopprettelse av Sjøheimevernet
• Ikke legge ned flybasen på Andøya


HJELP NÅR DU TRENGER DET
+ 520 mill. kroner mer til politiet
+ 500 mill. kroner mer til lokal- sykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene
• Styrket brannberedskap


TRYGGHET I HVERDAGEN
+ 550 mill. kroner mer til flom- og skredforebygging
+ 30 mill. kroner til beredskapslagring av mat- og såkorn
+ 40 mill. kroner til bekjempelse av antibiotikaresistens