Meny
Bli medlem
10 gode grunner til å stemme Senterpartiet (bokmål)

10 gode grunner til å stemme Senterpartiet (bokmål)

Sist endret: 09.11.2020

1. NÆR FOLK

Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjene s ter i nær miljøet. Barne hage, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele landet.

2. HELE NORGE

Senterpartiet vil videreutvikle et livs‐ kraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjeneste tilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. Vi mener at alle skal ha reell frihet til å bo sette seg der de ønsker. 

3. TRYGGHET

Dagens storstilte sentralisering av makt, tjenester og arbeidsplasser skaper utrygge lokalsamfunn. Avstandene øker, offentlige tjenester blir sentralisert og beredskapen svekkes. Senterpartiet vil satse på beredskap, sikre lokale offentlig tjenester og styrke forsvaret.

4. KLIMA

Klimatiltak skal ikke skape større for‐ skjeller mellom folk. Det er urettferdig at de som har minst skal straffes hardest i klimaets navn. «Bruk foran vern» er et viktig mantra om vi skal klare å erstatte de fossile energi‐ kildene. Omleg ging i bærekraftig retning gir store muligheter for utvikling av ny norsk indu ‐ stri, tekno logiutvikling og kompetanse.

5. NORSK MAT

Velger du norsk mat, får du kvalitet, trygghet og klimavennlig mat. Den norske maten er den tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøyte‐ midler og antibiotika og kort avstand til forbruker. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes slik at vi kan produsere mer trygg mat nær folk.

6. LOKALT FOLKESTYRE

Sp vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Vi tror på et folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder dem. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet. Derfor kjemper vi mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker.

7. FORSVAR

Norge trenger et sterkt forsvar. Den samlede beredskapen må styrkes i store deler av landet. Vi trenger et forsvar med både god lokalkunnskap og en reell evne til å forsvare Norge. Derfor vil Senterpartiet øke antallet Heimeverns‐ soldater og bevilge mer penger til for‐ svaret.

8. NORSK VERDISKAPNING

Norge har bygd sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for mer energi, råvarer, mat og tekno ‐ logi er Norge godt posisjonert til å videre ‐ utvikle næringsliv og verdiskaping i hele landet. NORSK

9. SUVERENITET

Norsk arbeidsliv opp‐ lever stadig økt press fra EU gjennom EØS‐ avtalen. EØS‐ avtalen svekker norsk suvereni ‐ tet og truer norske arbeids‐ takeres rettigheter. Norge må ut av EØS‐ avtalen og Schengen‐samarbeidet og gjen‐ innføre nasjonal grensekontroll for å sikre våre interesser.

10. TILLIT

Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra arbeidshverdagen. Vi har tillit til enkeltmennesket, og mener at folk som får ansvar og handlingsrom vil arbeide for fellesskapets beste. De som har skoen på vet best hvor den trykker. Senterpartiet ønsker derfor å gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor.

 

PDF-versjon av denne finner du her: