facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Hele Norge

En politikk for hele landet

Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten

Senterpartiet sier klart nei til salg av norske naturressurser til utlandet. Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturresurser og grenser, sier Senterpartiet nei til EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Folkestyret må hele tiden forsvares og forbedres. Det bygger på at avgjørelser skal treffes nærmest mulig den de angår og forutsetter desentralisering av makt. Folkestyret kan ikke tas for gitt, og må stadig vitaliseres. Senterpartiet vil styrke de folkevalgtes rolle og fylle de demokratiske nivåene med nytt innhold gjennom å gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over – og ansvar for – egen utvikling. Byråkrati og offentlig forvaltning må begrenses på alle nivå for å unngå at teknokratisk styring vinner plass på bekostning av politiske beslutninger.

Et sterkt norsk folkestyre forutsetter en velfungerende nasjonalstat. Senterpartiet er imot å overføre myndighet til overnasjonale organer der norske velgere ikke lenger kan påvirke hvem de styres av. Senterpartiet er derfor mot norsk medlemskap i EU og EØS. Medlemskap i EØS medfører en trussel mot demokratiet og en rettsliggjøring og byråkratisering av det norske samfunnet som på sikt undergraver den velfungerende norske modellen.

stortinget

Senterpartiets utenrikspolitikk

Kjernen i Senterpartiets utenrikspolitikk ligger i internasjonalt og regionalt samarbeid mellom suverene, demokratiske nasjonalstater. En slik verdensorden forutsetter også et sterkt FN for å løse globale utfordringer. Senterpartiet vil at verdensorganisasjonen FN får mulighet til å legge premissene for internasjonal politikk i større grad enn i dag. Organisasjonen må ha høy legitimitet. Det er nødvendig å effektivisere og reformere verdensorganisasjonen, slik at byråkratiet blir mindre og arbeidet mot korrupsjon har høyeste prioritet.

Folkevalgte bør være tilbakeholdne med å avgi mer makt til overnasjonale byråkratier, organisasjoner og domstoler. I sum er Norge i dag forpliktet av et stort antall internasjonale konvensjoner. Det kan være grunn til å problematisere at disse totalt sett reduserer det politiske handlingsrommet i Norge, også når avtalene har et innhold vi støtter. Det er viktig at Norge har et selvstendig syn på tolkning og anvendelse av internasjonale traktater.

Senterpartiet er bekymret for den maktforskyvningen som i lang tid har skjedd i forholdet mellom statlige myndigheter og multinasjonale selskaper – og dermed mellom internasjonal storkapital og folkevalgte.

Egen valuta og pengepolitikk under nasjonal kontroll har vært avgjørende for å sikre tilpassinger til økonomiske svingninger. Denne råderetten skal vi også sikre for framtiden. Senterpartiet er den sterkeste garantisten for en selvstendig norsk valuta.

Globalisering

Globaliseringen av økonomien innebærer et press mot større forskjeller innad i land. Mens de største kapitaleierne og internasjonale selskaper får flere investeringsmuligheter, opplever vanlige arbeidstakere ofte hardere kamp om jobber og press mot lønn og arbeidstakerrettigheter. 

Om man vil ha stabile samfunn med små forskjeller må man ta vare på det demokratiske felleskapet i nasjonalstaten. Dette fellesskapet sikres best gjennom gode offentlige tjenester og et åpent politisk system der de styrende står til ansvar for innbyggerne. Mulige handelsavtaler som TTIP og TISA vil kunne innebære en avgrensing av folkevalgtes rett til å styre utviklingen på sentrale samfunnsfelter. Avtalene truer offentlig sektor slik vi kjenner den og dessuten mat- og miljøstandarder. Senterpartiet støtter ikke at Norge inngår handelsavtaler som innsnevrer norske folkevalgtes rett eller mulighet til politisk styring.

Senterpartiet mener at alle land skal ha rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Dette må også være Norges posisjon i internasjonale handelsforhandlinger. Senterpartiet vil medvirke til at andelen av landbruksimporten som kommer fra de minst utviklede land blir større, forutsatt at det ikke går på bekostning av disse landenes mulighet til å mette egen befolkning.

Senterpartiet sier et klart Nei til EU, EØS og Schengen

neitileu

EU gir folkestyret dårligere kår. Unionen minner nå mer om en føderal statsdannelse, basert på liberalistiske prinsipper og fri flyt i Det indre marked. De pågående krisene, for eksempel knyttet til Euro- og Schengen-samarbeidet, viser svakheter i EU-systemet som Senterpartiet har advart mot gjennom tiår. Prisen det europeiske samfunnet har måttet betale for økt integrasjon og fri flyt er større ulikhet og dårligere kontroll med arbeidsmarkedet og viktige ressurser. Den politiske og økonomiske integrasjonen har også svekket folkestyret og det politiske handlingsrommet.

EUs politiske og økonomiske union går en uviss framtid i møte, og nasjonalstatene løftes stadig oftere fram som alternativ til fjernstyring fra Brussel. Den britiske folkeavstemningen om EU-medlemskapet har skapt en helt ny dynamikk i Europa, og kommer trolig til å skape et nytt mulighetsrom for alternativer til EUs mål om en stadig tettere union. Norge må offensivt utnytte de mulighetene som den nye situasjonen skaper. Om det blir mulig, bør Norge aktivt samarbeide med Storbritannia om å skape en alternativ tilknytning til EU der både markedsadgang og nasjonal selvråderett sikres.

Senterpartiet mener at Norge må gå imot avståelse av suverenitet til EU gjennom EØS-avtalen. Samtidig er medlemskap i EU enda mer vidtrekkende enn EØS, blant annet når det gjelder landbruks-, fiskeri-, finans-, utenriks- og forsvarspolitikk. Medlemskap i EU vil virke negativt på alle disse politikkområdene.

Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre våre interesser. Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten og utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser.

Les mer om hva Senterpartiet mener om norske interesser og norske arbeidsplasser:

I Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017 - 2021

I temaheftet "Hva er et land Nasjonalstatens renessanse" fra Senterpartiskolen finn du mer om bl. a. dette:

 • Sikkerhet/Forsvar
 • Matforsyning
 • Grensekontroll
 • Lovgivning
 • Pengepolitikk
 • Energi
 • Infrastruktur
 • Arbeidsmarked
 • Kunnskap
 • Nasjonalt eierskap
 • Generelle velferdstjenester