facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Nær folk

Ja til tjenester nær folk


 

Senterpartiet vil ha tjenester nær folk

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor.

Senterpartiet mener at en annen utvikling en H/FrP-regjeringens sentraliseringspolitikk er både mulig og nødvendig: Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk lever og tjenestene skal produseres. En mindre statsadministrasjon og mer ressurser til tjenesteproduksjon vil øke både kvalitet og omfang på alt fra politi til helsetjenester. I tillegg må hver enkelt få større ansvar og makt over eget liv og eiendom. Å slippe å søke eller melde fra til staten eller kommunen er desentralisering i praksis.

Senterpartiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele Norge. Helse, skole og velferd skal være godt utbygd over hele landet, og sikre folk et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor man bor. God finansiering av alle landets kommuner er derfor avgjørende. Senterpartiet er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene.

Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Tilgang på barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil. At kvaliteten skal være likeverdig over hele landet burde være en selvfølge.

Hender omsorg

Sentraliseringen av samfunnet


«Distrikts- og regionalpolitikken har vært en suksess gjennom 50 år. Når vi sammenligner den historiske utviklingen i Norge med andre land, ser vi at Norge har gode levekår og arbeidsmuligheter over hele landet, og relativt små forskjeller mellom regionene. Denne situasjonen er i ferd med å snu. Mens kommuner i det distriktspolitiske virkeområde i den rød-grønne regjeringsperioden hadde vekst, er dette snudd under den blå-blå regjeringen.» Senterpartiets regional- og distriktsmelding 2017.

Samfunnet vårt ser annerledes i 2017 det gjorde på 1960-tallet. Flere valgmuligheter, økonomisk og teknologisk utvikling samt større mobilitet har gitt store samfunnsendringer de siste 50 årene. Dette gjelder både i politikken, og for hver og en av oss på det mer personlige plan. En følge av samfunnsutviklingen er at stadig flere flytter inn til byer og tettsteder. Sentraliseringen er en global trend, og ikke spesielt særnorsk. Men det finnes også mot-trender til denne utviklingen, og mange eksempler på folk som flytter mot strømmen. Det er neppe tilfeldig at «småbruk» er et flittig brukt søkeord på finn.no.

Vi får stadig høre at den sentraliserende utviklingen er naturgitt og ikke kan snues. Kommuner og regioner må derfor reformeres. Et annet mantra er at det er tvingende nødvendig med store enheter, da disse visstnok skal være så robuste. Det pekes på at folk flytter fra distriktene og inn til tettbygde strøk, helt frivillig. Men det blir kanskje vanskelig å bo på bygda når nærskolen og barnehagen legges ned, eller når arbeidsplassene forsvinner. Dessuten kan man undres på om folk flytter fordi tilbudene blir borte, eller om tilbudene forsvinner som følge av flyttingen. Her er det nok flere svar, men fraflytting og reduksjon i lokale tjenester og tilbud følger naturlig nok hverandre. Denne utviklingen svekker uansett mange lokalsamfunn, for uten folk i huset og lys i vinduene dør bygdene.

førsteskoledag

Den blå-blå medisinen for bærekraftige lokalsamfunn heter Kommunereform. Sammenslåinger og raske strukturendringer skal gjøre kommunene både solide og robuste. En annen medisin kalles Nærpolitireformen. Ideen er at politibilen skal erstatte lensmannskontoret, for å gi mer trygghet, nærhet og inngi tillit. Erfaringer fra politireformer i både Skottland og våre nordiske naboland kan tyde på motsatt effekt. En tredje blå-blå medisin heter Regionreform. Fylkessammenslåinger på kryss og tvers skal gi mer effektive enheter, selv om oppgavene så langt ikke er klare. Først våren 2017 vil regjeringen oppnevne et ekspertutvalg for å vurdere ytterligere oppgaveoverføring til regionene. Veien kan nok bli til mens man går, men det er som kjent vanskelig å få terrenget til å stemme når kartet skal tegnes først.

Senterpartiet er ikke imot reformer, men har andre løsninger og synspunkter på hvordan samfunnet kan organiseres og utvikles. Senterpartiet tror ikke på mantraet om at sentralisering og stordrift løser alle utfordringer. Senterpartiet mener at det finnes betydelige stordriftsulemper, og at det like fullt også finnes smådriftsfordeler.

Regjeringen ønsker seg store enheter, etter en klart ideologisk samfunnsøkonomisk modell, som blant annet vil gi større rom for konkurranseutsetting av offentlig tjenester. Og derfor har også regjeringen bare ett svar, som gjelder alle samfunnsområder -  nemlig sentralisering og stordrift. Det finnes selvfølgelig flere svar på samfunnets utfordringer, og gode også tilnærminger gjennom andre, politiske løsninger.  Kanskje det er nettopp dette som avspeiles i de gode meningsmålingene Senterpartiet nå har fått over tid?

H/FrP-regjeringen fører den mest rendyrkede sentraliseringspolitikken noensinne her i landet. Større enheter, mer stat og mer til hovedstaden blir sett på som svaret på alle utfordringer. Senterpartiet mener dette er grunnleggende feil. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det reduserer kvaliteten og effektiviteten på de tjenestene som skal tilbys. Tjenestene blir mer ineffektive og tungrodde, og en mister viktig lokalkunnskap som er vesentlig for å gi gode og effektive tjenester.

Sentralisering gir ikke den samfunns- og næringsutviklingen landet trenger. Redusert bosetting i distriktskommunene svekker mulighetene til en høy verdiskaping basert på vårt ressursgrunnlag. Samtidig øker presset på de største byene, der problemene oppstår i form av boligkøer, trafikk-kaos og økt forurensing.  Folketallsveksten i storbyområdene preges mer av tilflytting av arbeidsinnvandrere, enn av utflytting fra distriktene. Med andre ord skyldes ikke den relative forskyvningen mellom by og distrikt at distriktene oppfattes som mindre attraktive.

Les mer om Senterpartiets politikk for desentralisering her:

I Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017 - 2021, hele programmet

I temaheftet "Sentraliseringen av Samfunnet" fra Senterpartiskolen finn du mer om bl. a. disse av regjeringens sentraliseringsprosjekt:

 • Kommunereform
 • Regionreform
 • Politireformen
 • Jernbanereformen
 • Forsvaret
 • Skattekontorene
 • Lokalsykehus
 • Høgskoler og universiteter
 • ABE-reformen: "avbyråkratisering og effektivisering"
 • Landbruket
 • Kutt i småflyplasser
 • Differensiert arbeidsgiveravgift
 • Brannvesenet
 • Domstolene
 • NAV-kontorene
 • Kutt i pendlerfradrag og skattlegging av kjøregodtgjørelse

Lagre