Vi må binde landet sammen. Veier, skipsfart, fly, internett og jernbane er avgjørende for å sikre bosetting og næringsutvikling i hele landet. Gjennom Senterpartiets samferdselspolitikk skal vi sikre effektiv transport av varer, folk og informasjon i hele landet, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. I byene skal vi satse på gange, sykkel og kollektiv. I distriktene må vi satse på rassikring, bredbånd og fylkesveier.

Les mer om: