Forsvaret

Målet for vår forsvars- og sikkerhetspolitikk er å hevde norsk suverenitet, sikre nasjonale interesser og medvirke til å sikre internasjonal stabilitet.

Senterpartiet er tilhenger av et folkeforsvar som er til stede i hele landet. Hovedoppgaven til Forsvaret er å trygge norsk territorium, inkludert våre havområder. Norge må ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med egnede kapasiteter på land, i luft og på sjø. Forsvaret må hevde norsk suverenitet, over territorium, naturressurser og – i siste instans – ved grensene. Senterpartiet mener at investeringen i nye kampfly ikke må gå på bekostning av bevilgningene til de andre forsvarsgrenene.


Landforsvaret med sine soldater på bakken spiller i de fleste konflikter hovedrollen. I Forsvarets omstillingsarbeid er det avgjørende at Hæren utvikles videre til å bli en moderne landstyrke som kan fylle sin viktigste funksjon – førstelinjeforsvaret. Det er strategisk viktig å sikre tilstedeværelsen og kampkraften i våre to nordligste fylker.
Bærebjelken i folkeforsvaret er verneplikten. Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk basis for Forsvaret som sikrer rekrutteringsbasen og mener det er nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten.

Vi vil blant annet:

– Sikre et sterkt Forsvar som er rustet for sin hovedoppgave – nemlig forsvar av norsk territorium.

– Opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021.
– Øke bevilgningene til Forsvaret til 2 % av BNP innen 2024.

Aktuell person

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant (Sogn og Fjordane)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Bent-Joacim Bentzen,
bent-joacim.bentzen@stortinget.no,
tlf: 907 89 838