Fattigdom

Senterpartiet vil bygge et forebyggingssamfunn, framfor et reparasjonssamfunn. Rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial marginalisering.

Rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial marginalisering. Målet er å sette enkeltindividet i stand til selv å styre sitt liv og finne veier ut av vanskelige livssituasjoner. Fri rettshjelp er viktig både som rettssikkerhetsgaranti og som et ledd i fattigdomsbekjempelsen. Behovet for rettshjelp er stort, særlig for vanskeligstilte grupper i samfunnet. Fri rettshjelp til flere vil føre til større rettslig likhet mellom ulike sosiale grupper. Det vil også sikre at man i større grad fanger opp de som har rettshjelpsbehov også utenfor de største byene.

Bistand er fortsatt viktig for mange land, og uten fortsatt høy bistand vil verden ikke lykkes med å nå bærekraftsmålene. Norge bør, som et rikt land, fortsatt gå foran i kampen mot fattigdom. Økonomiske forskjeller på verdensbasis kan skape sikkerhetspolitiske utfordringer. Senterpartiet støtter en politikk som bidrar til utjevning både mellom land og i land. Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal ha en ambisiøs politikk for utviklings- og nødhjelp.

Vi vil blant annet:
– Gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid.
– Utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder og til å ha en dynamisk inntektsgrense.