Inkluderende arbeidsliv

Senterpartiet støtter opp om arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.

Senterpartiet mener det er viktig med et tettere samarbeid mellom fastlege, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, rådgivningstjeneste og Nav for å få ned det stadig økende antall unge som uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser over i utdanning og arbeid.

Vi må arbeide for at antidiskrimineringsloven skal forplikte det offentlige og private arbeidsliv til å inkludere og tilrettelegge etter behov arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.  Nav må også prioritere dette arbeidet.

Senterpartiet vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. For spesielt utsatte grupper i arbeidsmarkedet vil vi redusere arbeidsgiveravgiften. Vi vil også arbeide for å unngå ufrivillig deltid.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen

Rådgiver: Bjørn Nesse Hunderi, bnh@stortinget.no, tlf: 976 05 910