Olje og gass

Senterpartiet ønsker å forvalte olje- og gassressursene på en slik måte at de kommer miljøet og kommende generasjoner til gode.

Senterpartiet vil ha olje- og gassutvinning som ikke går på bekostning av fiskeri og havbruk og sårbare naturressurser, men utnyttes i et tempo forenlig med øvrig næringsliv. Petroleumsnæringa må være underlagt politisk styring for å sikre at nødvendige hensyn til miljø, klima og fornybare næringer ivaretas. Norsk petroleumsaktivitet i utlandet skal bidra til positive ringvirkninger for samfunnet og skal ikke undergrave rettighetene til innbyggerne eller deres suverenitet over egne ressurser.

I områder som er særlig verdifulle for fiskerinæringen, som ligger nært land eller har stor risiko for ulykker, skal det ikke være petroleumsvirksomhet. Vi vil ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg Gunnarstorp, wwg@stortinget.no, tlf: 917 52 037