Oljefondet - Statens pensjonsfond Utland (SPU)

Senterpartiet vil forvalte denne felles rikdommen til beste for dem som lever i dag og for kommende generasjoner.

Pensjonsfondet forvalter en sentral del av vår felles nasjonale formue og skal sikre tryggest og høyest mulig avkastning. Verdiene skal forvaltes mest mulig effektivt, og på en måte som sikrer evigvarende avkastning. Fondet er i dag plassert i obligasjoner, internasjonale aksjemarkeder og næringseiendom. Fondets investeringshorisont må gradvis utvikles, for å sikre at midlene er tilstrekkelig spredt og balansert i henhold til risikoen.

Pensjonsfondet skal i sin forvaltning, sine investeringer og sin eierskapsutøvelse styrke sitt arbeid med etikk. Fondet skal fremme en utvikling i de virksomheter de er investert i som bidrar til å bedre arbeidsmiljø og sosiale rettigheter, og redusere negative helse- og miljøpåvirkninger.

Vi vil blant annet:

– Skille forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (NBIM) ut fra Norges Bank og etablere et eget styre. En årlig stortingsmelding om fondets virksomhet og strategi skal legges fram og behandles av Stortinget.
– At en størst mulig andel av fondets investeringsaktiviteter skal styres fra Norge.
– Åpne for at fondet kan investere i infrastruktur innenlands.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!