Skatt og avgift

Skatt på arbeid, formue og næringsoverskudd er viktige finansieringskilder for fellesskapet.

Skattepolitikken skal innrettes effektivt, med brede skattegrunnlag og lave satser. Skattebyrden skal fordeles rettferdig og etter evne. Et progressivt skattesystem er et viktig virkemiddel i fordelingspolitikken.

Senterpartiet legger til grunn en skattepolitikk som stimulerer til arbeid og innsats. Skattepolitikken skal bidra til økt entreprenørskap og nyskaping – og bidra til muligheter og utvikling i alle deler av landet. Derfor trengs en styrking av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene i skattesystemet. Skatteutjamning mellom skattesterke og skattesvake kommuner og den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften er sentrale virkemidler i dette.

Vi vil blant annet:

– At skatte- og avgiftspolitikken skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av felleskapets kostnader på innbyggere og virksomheter.
– Redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Skattesystemet må bli mer progressivt.
– Gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!