Resolusjon vedtatt av landsmøtet i Senterpartiet 21. mars 2015:

En inkluderende politikk for asylsøkere og flyktninger

Om lag 5000 flyktninger som har fått opphold i Norge bor i mottak i påvente av bosetting i en kommune. Tallet har vært høyt i flere år, og mange flyktninger må vente lenge før de blir bosatt. Dette er en uverdig situasjon som nå må løses. Årelang uvisshet i mottak kan være traumatisk for den enkelte, og er ressurssløsing for samfunnet.

Staten og kommunesektoren har i mange år arbeidet ut fra en bosettingsmodell basert på frivillighet for kommunene. Senterpartiet mener at denne modellen fortsatt må ligge til grunn for bosettingspolitikken. Frivillighet vil være bedre for bosettings- og integreringsarbeidet enn selvbosetting eller tvangsfordeling av flyktninger til kommunene. Men modellen bygger på at man over tid når målene.

Norske kommuner gjør jevnt over en betydelig innsats for å bosette flyktninger. De siste årene har kommunene nesten fordoblet den årlige bosettingen. På grunn av at flere får opphold i Norge har det likevel blitt stadig flere flyktninger som bor i mottak. Det er derfor behov for en felles dugnad for å få bosatt flyktningene. Virkemidlene som skal sette kommunene i stand til å ta sitt ansvar må styrkes betydelig.

Beregningsutvalget for kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting av flyktninger består av representanter fra både kommunesektoren og ulike statlige etater. Utvalget dokumenterer at integreringstilskuddet fortsatt ikke dekker kommunenes utgifter over en femårsperiode. I tillegg har Regjeringen strammet til refusjonsordningen for barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger. Senterpartiet mener at kommunene må ha full utgiftsdekning.

Senterpartiet vil styrke arbeidet med boliganskaffelse ytterligere. Mange kommuner mangler boliger for å kunne ta sin andel av bosettingsansvaret. Selv om boligtilskuddet er økt, er det behov for å øke rammene for Husbankens tilskudd til bygging og kjøp av utleieboliger. Bostøtteordningen må også gjennomgås da manglende boliger gir høye utleiepriser over hele landet. Dermed treffer denne ordningen ikke målgruppen godt nok slik den er i dag.

Senterpartiet mener at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak for å ta unna den store køen av bosettingsklare flyktninger i norske mottak. Regjeringen utfordres til å legge fram forslag allerede i Revidert statsbudsjett om ekstra tilskudd i 2015 og 2016 for å få løst situasjonen. Med utgangspunkt i en varig ordning med full kostnadsdekning vil et slikt ekstra tilskudd gjøre det mulig for kommunene å ta sitt ansvar i en dugnad for å få bosatt alle som har behov. 

Under den rødgrønne regjeringen ble staten og kommunesektoren enige om at alle landets kommuner skal forespørres om å bosette flyktninger. Tidligere ble små kommuner ikke spurt, og Senterpartiet mener det er viktig at alle deltar i dette arbeidet. Det finnes mange eksempler på vellykket bosettings- og integreringsarbeid i små kommuner, og det er ofte mindre distriktskommuner som har størst utfordringer med å opprettholde folketallet og rekruttere nødvendig kompetanse. Distriktskommunene bør gjøre bosettingsarbeidet til en del av sin samlede utviklingsstrategi. Det bør utvikles modeller for større interkommunalt samarbeid i bosettings- og integreringsinnsatsen rundt om i landets kommuner, slik at alle kan bidra med sitt.

En stor del av asylsakene som ble avgjort i 2014 ble innvilget. Senterpartiet mener ventetida på asylmottak må gjøres kortest mulig. I dag passiviseres mange i påvente av søknadsbehandling på grunn av strenge regler og dårlig tilrettelegging for aktivitet og arbeid. Dette er negativt for senere integrering og deltakelse i samfunnet. Arbeidet med integrering må skje allerede fra ankomst til Norge.

Senterpartiet mener at asyl- og flyktningmottakene i langt større grad må innrettes slik at det letter bosettings- og integreringsarbeidet for de som får varig opphold. Aktivitet i ventetiden, språkopplæring, barnehageplass/skolegang for barn og unge, styrket kompetanse og innsats knyttet til psykiske helseutfordringer er blant de områdene som bør løftes fram. Senterpartiet mener at omsorgen for alle enslige asylsøkere under 18 år må legges til barnevernet. Senterpartiet ønsker også å styrke integreringsarbeidet gjennom en sterkere arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.

Senterpartiet mener:

 • Den norske bosettingsmodellen basert på frivillighet for kommunene er det beste utgangspunktet for godt bosettings- og integreringsarbeid.
  Kommunene må ha full utgiftsdekning, basert på Beregningsutvalgets rapporter.
 • Ordningen med 100 % refusjon for barnevernsutgifter til enslige mindreårige må gjeninnføres.
 • Husbankens rammer til kjøp og bygging av utleieboliger må økes.
 • Regjeringen må legge fram forslag om ekstra tilskudd i revidert statsbudsjett for 2015, slik at kommunene kan ta sitt bosettingsansvar og delta i dugnaden som må til.
 • Bosetting av flyktninger bør være en integrert del av distriktskommunenes utviklingsstrategier, og det bør stimuleres til mer interkommunalt samarbeid for å gjøre alle kommuner i stand til å delta.
 • Bosettings- og integreringsarbeidet må lettes gjennom mer vekt på aktivitet, språkopplæring, skolegang og større satsing på forebygging og behandling av psykiske helseplager i asylmottakene.
 • Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger bør arbeidsrettes sterkere enn i dag.
 • Gi alle asylsøkerbarn og -ungdom rett til barnehageplass, skole og opplæringstilbud i lokalsamfunnet frem til fylte 18 år, uavhengig av oppholdsstatus.
 • Legge til rette for asylsøkeres deltakelse i lokalsamfunn, blant annet gjennom frivillige organisasjoner og arbeid. Tilbudet må fange opp både kvinner og menn.
 • Gi alle asylsøkere rett til språkopplæring ved ankomst til Norge.