Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst. 

EU-utvidelsene siden 2004 medførte et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet som har gjort at lønns- og prisdannelsen og arbeidsmarkedets virkemåte er endret og det er lagt til rette for utstrakt sosial dumping.

En annen konsekvens er at statusen til yrkesfag i norsk skole svekkes, med tilhørende svekka rekruttering til tradisjonelle yrkesfag. Den norske modellen med et sterkt trepartssamarbeid og kollektive avtaler, utfordres av utenlandske aktører med tradisjon for å konkurrere på svakere arbeidsmiljø, lønn og sikkerhet. 

Det haster med en økt innsats for et anstendig arbeidsliv i Norge. Dette fordrer endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet slik at ansettelseskontrakter tilsvarende «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag» blir ulovlig, samt at arbeidsmiljølovens § 14 – 12 andre ledd oppheves, slik at bemanningsforetak bare kan brukes ved arbeid av midlertidig karakter. Kraftfulle tiltak må iverksettes for å motarbeide arbeidslivskriminalitet inklusive sosial dumping. Senterpartiet mener full sysselsetting og små inntektsforskjeller må være det overordnede målet i arbeidslivspolitikken.

Før EØS-avtalen ble innført ble det hevdet at den ikke kom til å påvirke norske arbeidsrettslige spørsmål. Fasiten har vi fått blant annet gjennom Høyesterettsdommen i havnearbeidersaken og ESAs krav mot Norge i verftsaken. En forutsetning for et anstendig norsk arbeidsliv er å sikre at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge får forrang foran EU-lov. Senterpartiets krav om å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale viser seg å være nødvendig for å sikre dette.

Når Storbritannia melder seg ut av EU kan det medføre en økning i arbeidsinnvandringen fra EØS-land til Norge. Derfor ønsker Senterpartiet å innføre en midlertidig overgangsordning for arbeidsinnvandrere som medfører krav til oppholdstillatelse, basert på foreliggende jobbtilbud og med krav til norske lønns- og arbeidsvilkår. I løpet av overgangsperioden må det; bl.a. i lys av de løsninger som Storbritannia har kommet frem til i sitt forhold til EU, avklares nye permanente løsninger for Norge.