Uttalelse vedtatt av landsstyret i Senterpartiet samlet til møte 24. oktober på Thon Hotell Opera i Oslo:
 
Bedre sykehusøkonomi og ny, tillitsbasert ledelse
 
Norge er i en tid med omstilling. Senterpartiets landsstyre mener det gir rom for å investere i fremtidens helsetjeneste. Vi har nå et unikt utgangspunkt for å styrke vårt solidariske helsevesen. Hverken lommeboken eller geografi skal være avgjørende for hvilken behandling man får. Vi står ved et helsepolitisk skille: Det er nå vi kan bygge, styrke og vedlikeholde offentlige sykehus, sikre beredskap og de desentraliserte helsetjenestene inn i fremtiden.
 
Helsebudsjettet for 2017 er et av de svakeste helsebudsjettene på lang tid. Bevilgningene går i realiteten ned, mens befolkningen øker. Gjennomsnittlig realvekst for sykehusene for perioden 2013-2017 er på 2,4 prosent per år. Regjeringen har i samme tidsrom prioritert 25 mrd. til skattelette. Utbetalingene til private helsebehandlinger har i denne perioden økt med hele 42 prosent. 500 000 nordmenn har nå tegnet privat helseforsikring.  Vi ser konturene av en utvikling mot et todelt helsevesen i Norge.
 
Denne utviklingen må stoppes. Men sykehusbudsjettet for 2017 legger opp til ytterligere effektivisering, og enda mer privatisering og sentralisering. Offentlige sykehus skal settes under enda større press. Gjennom reformen «fritt behandlingsvalg» blir i tillegg alle offentlige sykehus pålagt å kjøpe enda mer sykehustjenester av private tilbydere gjennom anbud. Kombinasjonen av store krav til aktivitetsøkning og effektivisering bidrar til at både pasientsikkerhet og arbeidsmiljø nå er truet.
 
Norge i omstilling må investere i det offentlige helsevesenet.  Sykehusøkonomien må trygges. Det må brukes mye mer midler til vedlikehold og rehabilitering av sykehusbygg og utstyr. Effektivisering må skje gjennom avbyråkratisering og ny, tillitsbasert ledelse.  Leger og helsepersonell må få bruke tid på pasientbehandling, ikke på rapportering og administrasjon. I dag går bare 40 prosent av arbeidstiden til sykehusleger, til pasientarbeid. Resten går til rapportering og administrasjon.
 
Norske sykehus må ledes på en måte som har tillit blant ansatte og i befolkningen. Det er ikke tilfelle i dag. Ny organisering og tillitsbasert ledelse på sykehus er nøkkelen til suksess. Det kan starte med å innføre stedlig ledelse ved alle sykehus.  Slik kan vi gjenreise tilliten mellom ansatte og sykehusledelse.  Arbeidstid må reguleres kollektivt gjennom lov eller forskrift. Både finansiering og organisering av sykehus må bygge opp under det viktigste i helsetjenesten; møtet mellom pasient og behandler.

Senterpartiets landsstyre vil:
• Sikre sykehusøkonomien.
• Gi sykehusene en betydelig plass i tiltakspakke mot ledighet.
• Avbyråkratisere sykehusene, og innføre rammefinansiering av sykehus.
• Avvikle privatiseringsreformen «fritt behandlingsvalg».
• Gjennomføre en organisasjons- og ledelsesreform for økt tillit til sykehusene.