Vi vil løfte fram et grønt, framtidsrettet næringsliv. Denne utviklingen trenger anerkjennelse og støtte fra det offentlige, slik at man stimulerer til raskere vekst. Små forskjeller mellom folk har gitt oss et fortrinn sammenlignet med andre land. Det tror vi er viktig for vår konkurranseevne som nasjon også i fremtiden. Derfor må vi nå legge grunnlaget for å bekjempe arbeidsledighet og ufrivillig passivitet fremfor skattelette!

 

Senterpartiet mener at Norge trenger å satse mer på levende bygder, et grønt næringsliv og små forskjeller. I statsbudsjettet fra regjeringspartiene Høyre og Frp er hovedsatsingen generelle skattekutt som finansieres ved økt oljepengebruk og kutt i distriktsvirkemidler. Senterpartiets landsstyre mener at det trengs en kraftfull satsning for desentralisering og livskraft i hele landet, en aktiv, grønn næringspolitikk, sosial og geografisk omfordeling, og at klima og miljø får en langt høyere prioritet. Derfor tar vi til orde etablering av et statlig, grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter. Vi gjør et løft for pendlere og vil gi mer midler til regional utvikling. Senterpartiet mener at Stortinget også bør vedta en integreringsmilliard i tillegg til dagens virkemidler.

 

Skattelette gir liten effekt

Senterpartiets landsstyre mener at skattekuttene som regjeringa kommer med i dette statsbudsjettet er unødvendig dyre og lite målrettede for å skape nye arbeidsplasser. Oljeprisfallet og den økende arbeidsledigheten krever målrettede tiltak, mens regjeringen bruker store summer på generelle skatteletter som ikke er egnet til å skape vekst på kort sikt og som har tvilsom effekt på arbeidsmarkedet på lang sikt.

Kommuneøkonomien er alvorlig etter to år med sviktende skatteinngang for kommunene og manglende kompensasjon fra regjeringen. Under denne regjeringen har antall kommuner med eiendomsskatt økt dramatisk på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Statsbudsjettet for i år legger opp til fortsatt vekst i eiendomsskatt og trange kår for eldreomsorg og skole i kommunene.

 

Kutt i tiltak for arbeidsplasser i hele landet

For å finansiere de store skattelettelsene kutter regjeringen i en rekke viktige tiltak for å sikre arbeidsplasser i hele landet. Regjeringen kutter systematisk i ordninger som er viktig for å skape arbeidsplasser utenfor de store byene. I årets statsbudsjett kuttes den distrikts- og regionalpolitiske innsatsen med 240 millioner kroner. Til sammen har regjeringen kuttet i denne bevilgningen med 740 millioner kroner siden den tiltrådte. I tillegg får landbruket en stor skatteøkning i forbindelse med eiendomsoverdragelser innen familien.

Det er svært skuffende, men dessverre ikke overraskende at regjeringen velger å kutte i bevilgninger som er viktige for å opprettholde velferd og skape nye arbeidsplasser i distrikts-Norge for å finansiere store skattekutt. Det har Høyre og Frp gjort også i de to forrige statsbudsjettene. Over tid er dette dramatisk for norsk økonomi og norske distrikter.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å sentralisere skatteoppkrevingen fra kommunene til staten. Det er svært oppsiktsvekkende ettersom regjeringens kommunereform er basert på at kommunene skulle få nye oppgaver. Dette er et klart sentraliserende grep.

 

Finansieringen av integrering og hjelp til flyktninger er utsatt

Senterpartiets landsstyre er kritisk til at regjeringen ser ut til å utsette en betydelig andel av kostnadene knyttet til økt flyktningtilstrømming til senere i høst. I et statsbudsjett med så høy oljepengebruk er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke finner rom for å prioritere mottak og god integrering av flyktninger høyere. I stedet fortsetter regjeringen å prioritere skattelette høyere enn alle andre tiltak.

Regjeringen har varslet at den i løpet av høsten vil legge frem et forslag for Stortinget rettet mot flyktningsituasjonen. Det kan virke som om regjeringen har brukt det varslede forslaget som en sovepute for å slippe å bevilge penger til flyktninger og integrering over statsbudsjettet.